Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Superman Jest ??ydem?

Autor: doniek | marzec 4, 2011

superman logo

Rabin Simcha Weinstein w swojej ksi???ce, pod wiele m??wi?cym tytu??em “Up, Up, and Oy Vey!” udowadnia jak wielki wp??yw na komiks mia??a ??ydowska kultura. Dowodzi ponadto, ??e jeden z najbardziej znanych na ??wiecie superbohater??w jest ??ydem. Chodzi oczywi??cie o posta? Supermana. Argumenty przytoczone przez Weinstein na poparcie swojej torii s? nast?puj?ce:

1. Tw??rcami postaci Supermana s? panowie Jerry Siegel i Joe Shuster, sami b?d?cy potomkami ??ydowskich imigrant??w.

2. Posta? Supermana zosta??a powo??ana do ??ycia w 1938 roku. By?? to okres kiedy nasila??y si? prze??ladowania ??yd??w w nazistowskich Niemczech. Dlatego te?? nar??d ??ydowski potrzebowa?? obro??cy, swojego w??asnego bohatera.

3. Przybycie Supermana na Ziemi? nawi?zuje do biblijnej historii Moj??esza. Podobnie jak przyw??dc? Izraelit??w, Supermana przed ??mierci? uratowali rodzice, umieszczaj?ce go w kapsule kt??ra to wywioz??a go z gin?cej planety Krypton.

4. Kolejn? biblijna osoba na kt??rej wzorowany by?? Superman jest Samson. Tak samo jak sw??j pierwowz??r, Superman posiada nadludzka si??? oraz jedn? s??abo???. U Samsona by??y to w??osy, u Supermana jest to kryptonit.

5. Oryginalne imi? Supermana to Kal-El. Pierwszy cz??on imienia (Kal) oznacza “g??os”, “szybko???” lub te?? “nios?cego ??wiat??o” (with lightness). Natomiast druga cz???? imienia (El) nawi?zuje ponownie do postaci biblijnych kt??rych imiona ko??czy??y si? na el: Isra-el, Dani-el, Samu-el, Micha-el, Gabri-el.

Jak wi?c widzicie dowod??w na to, ??e Superman jest ??ydem przedstawiono do??? du??o. Czy tak jest w rzeczywisto??ci to ju?? tylko zale??ny od waszej interpretacji. Niemniej polecam zapozna? si? z ksi???k? Weinsteina gdy?? jest to porz?dny kawa?? historii ameryka??skiego komiksu.

udowadnia jak wielki wp??yw na komiks mia??a ??ydowska kultura. Dowodzi ponadto, ??e jeden z najbardziej znanych na ??wiecie superbohater??w jest ??ydem. Chodzi oczywi??cie o posta? Supermana. Argumenty przytoczone przez Weinstein na poparcie swojej torii s? nast?puj?ce:

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Komentarze