Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Alfabet Thora

Autor: doniek | kwiecień 28, 2011

Jak wszyscy doskonale wiemy, dzisiaj, czyli dnia 29 kwietnia 2011 roku, b?dzie mia?? polsk? premier? film o bogu piorun??w pod tytu??em “Thor”. ??eby wi?c umili? Wam przyjemno??? z ogl?dania tego dzie??a, przygotowa??em dla Was, moi drodzy Czytelnicy ma??y przewodnik po ??wiecie Thora (zar??wno ??wiecie komiksowym jak i ??wiecie mistycznym. Zapraszam wi?c do zapoznania sie z alfabetem Thora.

A jak Asgard
Jest to kraina zamieszka??a przez dwa szczepy bog??w, As??w (z kt??rych to wywodzi si? Thor) oraz Wan??w. Dosta? si? do niej mo??na tylko przechodz?c przez T?czowy Most Bifrost. Sama nazwa wywodzi si? od zlepku dw??ch s????w: as i garth. Pierwsze oznacza b??g a drugie dw??r (ogromn? przestrze??). Istniej? r??wnie?? teorie m??wi?ce o tym, ??e Asgard by?? zamieszkany tylko przez wojownik??w i bog??w a jako rol? materia????w budowlanych spe??nia??y w????cznie s??u???ce jako belki oraz tarcze wykorzystane jako dach??wki.

B jak Broxton
Miejscowo??? w Oklahomie obok kt??rej Thor zbudowa?? Asgard po swoim powrocie na Ziemi?. Historia ta zaczyna si? na ??amach komiksu Thor #1 vol 3 (scenariusz J. Michael Straczy??ski). Wi?cej informacji o Broxton znajdziecie tutaj, cho? prawd? m??wi?c wi?cej to za du??e s??owo :).

C jak Chris Hemsworth
Filmowy Thor. Wcze??niej aktor ten da?? si? pozna? jako odtw??rca postaci kapitana Kirka w filmie ??Star Trek?.

D jak Destroyer
Jeden z g????wnych i najstarszych przeciwnik??w Thora. Pierwszy raz pojawi?? si? na ??amach Journey Into Mystery #118 (lipiec 1965). Destroyer jest zaczarowan? zbroj? b?d?c? niegdy?? w??asno??ci? Odyna.

E jak Eir
Jest to bogini zdrowia i leczenia. Wed??ug mitologii nordyckiej to w??a??nie ona jest odpowiedzialna za przekazanie sztuki lekarskiej w r?ce kobiet.

F jak Fenris
Gigantyczny wilk (na ok??adce w tle) jest owocem zwi?zku Lokiego z olbrzymk? Angrboda. Jego pierwsze pojawienie si? mia??o miejsce w marcu 1965 roku
na ??amach Journey Into Mystery #114.

G jak God Squad
Grupa zawi?zana podczas inwazji Skrull??w (Secret Invasion). W jej szeregach znajdowa?? si? r??wnie?? Thor . Opr??cz niego w sk??ad grupy wchodzi?? Hercules (dow??dca), Amadeus Cho (tw??rca nazwy grupy), Glactus, Silver Surfer, Venus, Sersi, Daimon Hellstrom oraz Panther God.

H jak Hera
??ona Zeusa, Kr??lowa Olimpu. Pierwszy raz pojawi??a si? na ??amach komiksu Thor #129.

I jak Idunn
Blond w??osa stra??niczka z??otych jab??ek nie??miertelno??ci. By??y one podawane podczas uczt odbywaj?cych si? w Asgardzie. Ten kto spo??y?? z??ote jab??ko mia?? zapewnione ??ycie wieczne.

J jak Journey Into Mystery
To w??a??nie na ??amach tego komiksu mia?? miejsce debiut Thora. By?? to numer #83, ukaza?? si? w sierpniu 1962 roku. Pierwsza opowie??? z nordyckim bogiem liczy??a zaledwie 13 stron.

K jak Kenneth Branagh
Re??yser filmowej wersji przyg??d Thora. Wcze??niej ws??awi?? si? bardzo dobrze przyj?tymi ekranizacjami dzie?? Williama Shakespeare. Jego wyb??r na re??ysera filmu zosta?? przyj?ty z mieszanymi odczuciami w??r??d fan??w. Jednak jak pokazuj? oceny filmu przez zachodnie serwisy by?? to wyb??r trafny. Swoj? opini? na ten temat wyra??? po obejrzeniu filmu.

L jak Loki
Adoptowany brat i zaciek??y wr??g Thora. Loki na lamach komiksu wydawnictwa Timely Comics zadebiutowa?? w sierpniu 1946 roku w sz??stym numerze serii Venus. Za?? jego debiut na ??amach Marvela przypada na Journey Into Mystery #85.

M jak Mjolnir
M??ot bojowy Thora. Jego nazwa oznacza ??The Crusher? (ci???ko znale??? dobry polski odpowiednik).

N jak Norwegia
To w??a??nie w norweskiej jaskini student medycyny Donald Blake odnalaz?? Mjolnir. Dzi?ki temu przypomnia?? sobie kim tak naprawd? jest i dlaczego zosta?? zes??any jako ??miertelnik na Ziemi?.

O jak Odyn
Ojciec Thora, w??adca Asgardu, szef wszystkich szef??w. Pierwszy raz pojawi?? si? na ??amach Journey Into Mystery #85 w pa??dzierniku 1962 roku.

P jak Piorun
Thor jest znany w mitologii jako w??adca piorun??w. Stanowi? one jedn? z g????wnych broni w arsenale naszego bohatera.

R jak Ragnar??k
Wielka bitwa pomi?dzy bogami Asgardu a Olbrzymami dowodzonymi przez Lokiego. Jej skutkiem ma by? poch??oni?cie Ziemi przez morze.

S jak Stan Lee
Cz??owiek bez kt??rego nie by??o by Thora i ponad po??owy postaci ze ??wiata Marvela oraz film??w Kevina Smitha.

T jak Tyr
B??g Wojny, syn Odyna, brat Thora.

U jak Ulik
Skalny Troll, pierwszy raz pojawi?? si? na ??amach komiksu Thor #137 (luty 1967). Opr??cz du??ej si??y i wytrzyma??o??ci potrafi tak??e widzie? w podczerwieni (“predator k..wa”).

V jak Valhalla
Miejsce znajduj?ce si? w Asgardzie b?d?ce pod ca??kowit? w??adz? Odyna. To w??a??nie do Valhalli byli zabierani przez Walkirie polegli w bitwie wojownicy. Po dotarciu na miejsce sp?dzali oni czas na piciu, ucztowaniu oraz doskonaleniu sztuki wojennej. A wszytko to p oto aby stan?? rami? w rami? z Thorem podczas ostatecznej bitwy ze z??em.

W jak Warriors Three
Trzech Asgardczyk??w (Fandral, Hogun oraz Volstagg) towarzysz?cych Thorowi podczas jego przyg??d. Czas ich ??wietno??ci w komiksach przypada na lata sze???dziesi?te.

Y jak Ymir
Lodowy olbrzym. Odwieczny wr??g nordyckich bog??w. Pierwszy raz zmierzy?? si? z Thorem w Journey Into Mystery #97 (pa??dziernik 1963). Posta? ta zosta??a stworzona przez Stana Lee oraz Jacka Kirby.

Z jak Zwiastun
Je??eli kto?? jeszcze nie jest przekonany czy i??? na “Thora” to zapraszam do obejrzenia zwiastuna i podj?ciu jedynej s??usznej decyzji 🙂

P.S.
Tak, wiem, ??e brakuje hase?? na liter? Q i X ale nie mog??em znale??? nic ciekawego powi?zanego z postaci? Thora. Wybaczcie wi?c :).

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Komentarze