Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Ciekawostki o paj?ku

Autor: doniek | maj 30, 2007

Oto par? ciekawostek o filmach ze Spider-Man’em:
1 James Franco by?? na pocz?tku przes??uchiwany do roli Peter’a Parker’a, jednak re??yser Sam Raimi zdecydowa?? o obsadzeniu go w roli Harr’ego Osborn’a.

2 R?czny rysunek kostiumu Spider-Man’a wykorzystany przy kr?ceniu filmu ??Spider-Man? zosta?? oryginalnie narysowany przez Phil’a Jimenez’a, tw??rc? serii “Infinite Crisis” dla wydawnictwa DC.

3 Eliza Dushku (wyst?puj?ca razem z Kirsten Dunst w ??Bring It On? (Dziewczyny z Dru??yny) by??a przes??uchiwana do roli Mary Jane Watson. Na wydaniu DVD filmu ??Spider-Man? znajduje si? scena czytania tekstu przez Tobey’a Maguire??a, aktork? czytaj?c? tekst Mary Jane jest w??a??nie Dushku.

4 Nazwisko dozorcy Petera w filmie ??Spider-Man 2?, pana Ditkovitch nawi?zuje do nazwiska wsp????tw??rcy postaci Spider-Mana Steve’a Ditko.

5 Wykonanie jednego kostiumu Spider-Man’a kosztowa??o ponad 100,000 dolar??w. Podczas kr?cenia filmu zosta??y skradzione z planu filmowego 4 kostiumy. Nigdy nie zosta??y odnalezione. Nie pomog??o nawet wyznaczenie nagrody w wysoko??ci 25,000 dolar??w za wskazanie miejsca przetrzymywania skradzionych kostium??w.


6 Najdro??szym i najbardziej poszukiwanym plakatem z filmu “Spider-Man” jest pierwszy plakat do filmu. Ukazuje on posta? Spider-Man’a wisz?cego na budynku. W jego oku odbija si? panorama Nowego Jorku, ???cznie z wie??ami World Trade Center. Po wydarzeniach z 11 wrze??nia firma Sony nakaza??a wycofa? plakat z u??ycia.

7 Mel Brooks pozwa?? Sony za niechcian? reklam? w filmie “Spider-Man”. W senie w kt??rej wujek Ben podwozi Petera do biblioteki mo??na zobaczy? w tle autobus z reklam? na kt??rej widnieje napis “The Producers, A Mel Brooks Musical”.

8 Graj?cy doktora Octopusa Alfred Molina ponazywa?? swoje macki. Nosi??y one imiona: Larry, Harry, Moe i Flo. Imi? Flo nosi??a g??rna prawa macka, by??a ona najbardziej wykorzystywan? mack? ze wszystkich. S??u??y??a ona mi?dzy innymi do podawania okular??w i drink??w doktorowi.

9 Tobey Maguire jest wegetarianinem, tak wi?c w scenie kiedy Spider-Man je hot doga aktor jad??hot doga z tofu.

10 “Spider-Man 2” wys??any zosta?? do kin pod nazw? “Spray Paint”, mia??o to uchroni? film przed spiraceniem go.

11 W pewnym momencie zacz?to si? zastanawia? czy nie nazwa? filmu “Spider-Man 2” innym tytu??em. W??r??d propozycji by??y: ??Spider-Man: No More?, ??Spider-Man Lives? i ??Spider-Man: Unmasked.?

12 Numer telefonu do Joe Pizzeria znajduj?cy si? na kasku Peter’a w “Spider- Man 2” naprawd? nale??y do jednej z Nowojorskich pizzerii.

13 Odg??os wydawany przez sie? paj?ka zosta?? stworzony poprzez uderzanie ta??m? magnetofonow? o kawa??ek sk??ry le???cy na pod??odze.


Ci?g dalszy nast?pi…

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki, Film |
Brak Komentarzy »

Komentarze