Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Dzie?? Zag??ady

Autor: doniek | październik 23, 2007

superman doomsday dvd I oto nadszed?? ten kt??ry z??ama?? Cz??owieka Ze Stali. Pozaziemska istota, uwolniona przez pracownik??w LexCorp’u, rozpocze??a sw??j ??mierciono??ny marsz ku Metropolis. Ulice miasta sta??y si? ??wiadkami walki heros??w, walki w obronie ludzko??ci, walki kt??rej stawk? by??o ??ycie i supremacja nad Ziemi?. W jednym naro??niku istota zwana Doomsday, w drugim niejaki Superman. Od odg??os??w zadawanych cios??w p?ka??y szyby w okolicznych budynkach. Przeciwnicy byli godni siebie. Obydwaj zawzi?ci, nie cofaj?cy si?, nie znaj?cy strachu. Walka zako??czy??a si? wynikiem remisowym, obydwaj zgin?li. To by?? dzie?? w k??rym umar?? Superman, dzie?? w kt??rym zap??aka??o Metropolis nad zw??okami swego obro??cy. Pytanie kt??re k???bi??o si? w wi?kszo??ci umys????w brzmia??o: “Jak b?dzie wygl?da? nasze ??ycie bez niego?” Nikt nie umia?? na nie odpowiedzie?. A ??ycie toczy??o si? dalej. Po ??mierci Superman’a od??y??a przest?pczo??? w mie??cie, nie mia?? ju?? kto powstrzyma? Lex’a Luthor’a przed osi?gni?ciem pe??ni w??adzy w Metropolis. Tak by??o do czasu kiedy Superman powr??ci?? z martwych. Powr??ci?? w triumfie i chwale, lecz powr??ci?? odmieniony. Przesta?? si? cacka? z przestepcami, zdjo?? bia??e r?kawiczki i pobrudzi?? swoje r?ce krwi? przest?pc??w. Na jedny wykona?? nawet wyrok ??mierci. To ju?? nie by?? ten sam poczciwy Cz??owiek Ze Stali. Co wp??yne??o na t? jego drastyczn? przemian?…

Wszystkiego dowiesz sie ogl?daj?c film animowany pod tytu??em “Superman: Doomsday”. Mo??na powiedzie?, ??e jest to taka bardzo skr??cona wersja tego co znamy z komiks??w. Ale to na prawd? bardzo skr??cona, orgin Doomsday’a zajmuje oko??o 2 minut filmu, walka z Supermenem zajmuje troch? wi?cej. A o czym?? takim jak “Rz?dy Superman??w” mo??esz spokojnie zapomnie?.
Film jest skierowany g????wnie do dzieci, st?d te?? prosta kreska postaci i niezbyt wymagaj?ca fabu??a, w kt??rej wi?kszo??? czasu jest po??wi?cona na obijanie sobie mordek (Mordo ty moja!!!), oczywi??cie prawie bezkrwawe obijanie. Po prpstu rozrywka lekka ??atwa i przyjemna. Idealny film na niedzielnego kaca. Nie trzeba my??le? tylko mo??na beznami?tnie patrze? w ekran. Gwarantuj?, ??e nie zgubicie w?tku.

Tagi: , , ,
Kategoria: Filmy Animowane, Recenzje |
Brak Komentarzy »

Komentarze