Doniek Blog

« | Strona Główna | »

P??atny Zab??jca W Szeregach Ligi Sprawiedliwo??ci

Autor: doniek | styczeń 7, 2008

JLA Hitman ok??adkaPod koniec grudnia firma DC wyda??a jeden z ciekawszych komiks??w. Jest to one-shot pod tytu??em “JLA/Hitman”. Poznajemy w nim wsp??lna przygod? cz??onk??w Justice League of America (JLA) i Hitman’a. Ca??a akcja rozgrywa si? w ksi???ycowej bazie JLA. Widzimy jak cz??onkowie Ligi pr??buj? nawi?za? kontakt ze statkiem NASA zmierzaj?cym w ich stron?. Wszelkie posiadane przez nich dane ??wiadcz? o tym, ??e statek wraz z za??og? zosta?? opanowany przez obcych. A jedyn? osoba mog?c? da? im jakiekolwiek dane o tych istotach jest Tommy Monaghan. Bardzo niech?tnie Batman podejmuje si? akcji odnalezienie i przytargania na Ksi???yc Hitman’a. Po przybyciu do bazy okazuje si?, ??e jedynym cz??onkiem JLA maj?cym o Tommy’m dobre zdanie jest… Superman. Jednak nie ma za du??o czasu na w?tpliwo??ci natury moralnej gdy?? statek NASA ju?? zd???y?? wyl?dowa?. A po jego wyl?dowaniu zacz???y si? dzia? dziwne rzeczy. Superman gdzie?? znikn??? i wszyscy utracili swoje moce. W efekcie czego na Ksi???ycu pozosta??y trzy osoby umiej?ce walczy?, czyli Batman, Wonder Woman i Hitman. Oraz ludzie kt??rzy tylko przeszkadzaj?: Green Lantern, Flash oraz zaginiony Superman. A w ich stron? zmierza zainfekowana za??oga statku.

(UWAGA: W dalszej cz???ci recenzji pojawi si? spoiler dotycz?cy los??w Hitman’a. Je??li kto?? liczy na to, ??e jeszcze kiedy?? si? uka??? jego przygody w Polsce to prosz? nie czyta? dalej. )

Tw??rcami “JLA/Hitman” jest duet odpowiedzialny za stworzenie postaci Monaghan’a, czyli panowie Ennis i McCrea. I jak mo??na si? domy??la? komiks ten nie opowiada tylko o zwyk??ej nawalance pomi?dzy dobrem i z??em. Mamy tu do czynienia z opowie??ci? o ludzkiej stronie superbohater??w, umiej?tno??ci podejmowania kontrowersyjnych decyzji a przede wszystkim o odpowiedzialno??ci. Odpowiedzialno??ci za siebie, przyjaci???? i ludzko???. A przede wszystkim jest to po??miertny ho??d z??o??ony jednemu cz??owiekowi. Tym cz??owiekiem jest Tommy Monaghan czyli Hitman. To w??a??nie on okazuje si? by? ostatecznym rozwi?zaniem problem??w. Tylko on potrafi bezkompromisowa rozprawi? si? z zagro??eniem, by? mo??e dlatego, ??e nie kr?puje go otoczka superbohatera i 6tak naprawd? zawsze by?? cz??owiekiem st?paj?cym na granicy mroku. Zreszt? jak sam m??wi “…nauczyli mnie strzela?, podk??ada? bomby i podrzyna? gard??a. To kim mia??em zosta?? Taks??wkarzem?”
Tak wi?c przeczytajcie ten komiks. Naprawd? warto.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Hitman, JLA, Recenzje |
Brak Komentarzy »

Komentarze