Doniek Blog

Blog

Nastepne Wpisy »

Polowanie na komiksy

Autor: doniek | listopad 6, 2009

Jak d??ugo przysz??o Wam kiedy?? polowa? na jaki?? komiks? Nie m??wi? tu oczywi??cie o komiksach nowych. Bardziej na my??li mam komiksy kt??re mieli??cie kupi? w chwili wydania ale co?? wam pokrzy??owa??o plany. A p????niej si? okaza??o, ??e wszystko wykupione i nie wiadomo sk?d upragniony komiks naby?. zaczynacie czesa? antykwariaty, bliskie i daleki, wertujecie Allegro w poszukiwaniu upragnionego zeszytu. I tak to trwa, najcz???ciej latami. Oczywi??cie jak kto?? ma pieni?dze to mo??e kupi? upragniony komiks za wyg??rowan? cen?, ale mi chodzi dobry stosunek ceny do jako??ci. Tak wi?c chcia??bym wam przedstawi? trzy przypadki na kt??re po??wi?ci??em najwi?cej czasu.

3. S?d nad Gotham – 7 lat

W chwili ukazania si? tego komiksu nie interesowa??em si? w og??le Batmanem. Zbiera??em tylko komiksy ze stajni Marvela. Tak wi?c z “Tm-Semic Wydanie Specjalne 4/93” omin???em szerokim ??ukiem. Co prawda zapozna??em si? z nim, po??yczy??em go od Rafa??a K. (on zbiera?? tylko Batmana), lecz po przeczytaniu stwierdzi??em, ??e rysunki s? do bani. Jak si? okaza??o, z wiekiem zacz???em docenia? ten komiks. I gdzie?? oko??o 2000 roku moja ???dza posiadania “S?d nad Gotham” osi?gn???a apogeum. Przyst?pi??em wi?c niezw??ocznie do dzie??a. Niestety spotka??o mnie ci???kie rozczarowanie. W antykwariatach pustka, na aukcjach: “Kup teraz: 120 PLN”. Serio, widzia??em tak? aukcj?. I kiedy ju?? zaczyna??em traci? nadziej?, oko??o roku 2007 wyczai??em na Allegro aukcj? z ofert? sprzeda??y 62 komiks??w z Batmanem. I w??r??d nich by??o poszukiwane “Wydanie Specjalne”. Pami?tam, ??e stoczy??em ci???ki b??j o t? paczk?. Ale wgra??em. Za oko??o 130 z??oty naby??em te 62 komiksy, co prawda 90% z nich ju?? posiada??em, ale i tak warto by??o.

2. Kajtek i Koko: Londy??ski Krymina??, wyd. I – 11 lat

z tym komiksem te?? mia??em niez??e przygody. Chcia??em go naby? od 19998 roku. Pierwszy raz na jego trop wpad??em w antykwariacie w ?odzi. Sta?? dumnie na p????ce i kusi??. Na pytanie o cen?, zosta??em zastrzelony odpowiedzi?. 40 z??oty za tom i antykwariusz wcale nie ??artowa??. No c????, obliza??em si? i poszed??em dalej. Po pewnym czasie przesta??em go ju?? szuka?, doszed??em do wniosku, ??e skoro wysz??o wznowienie, to je kupi? i b?d? happy. I nagle zonk. W marcu 2009 znalaz??em go w innym ????dzkim antykwariacie. Stan bardzo dobry, pierwsze wydanie. Z niepokojem obr??ci??em zeszyt coby zerkn?? na cen?. Zerkn???em i prze??y??em szok. 3,5 PLN za tom, 7 z??oty za ca??o???. No po prostu kosmos. I tak zaoszcz?dziwszy 73 zeta mog? teraz cieszy? si? posiadaniem tego wspania??ego komiksu na w??asno???.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , ,
Kategoria: Blog |
Brak Komentarzy »

Zosta??em Bezczelnie Skopiowany

Autor: doniek | styczeń 5, 2009

Cz??owiek wraca sobie z g??r wypocz?ty, zrelaksowany, pe??en nadziei na nowy lepszy rok, sprawdza sobie statystyki bloga, znajduje du??o wej??? z nieznanego sobie forum, sprawdza co tam o nim pisz? i szlag go trafia. Niejaki u??ytkownik o pseudonimie “Spicmir” zarzuca mi “jebni?cie wulgarnie recki” od niejakiego “bio_hazard”.

Zdenerwowany troszk? (no dobra, troch? bardziej) zacz???em zg???bia? temat. Po pierwsze przeczyta??em recenzj? kt??r? niby “ukrad??em”. Po drugie sprawdzi??em gdzie umie??ci??em t? “jebni?t? wulgarnie reck?”. O, jest tutaj.

Po wnikliwej lekturze tych tekst??w doszed??em do wniosku, ??e to mi ukradziono tekst z bloga. I w spos??b wyj?tkowo chamski. Dla pewno??ci prosz? z wr??ci? uwag? na dat? publikacji. Moja recenzja: 21 czerwca 2007, recenzja na OUTPOST: 15 lipca 2008 (dow??d). Ponad rok r????nicy w dacie publikacji (a to mnie si? zarzuca plagiat).

Widocznie Pan Jacek Bryk (bio_hazard) s?dzi??, ??e jego kradzie?? nie wyjdzie nigdy na jaw. C????, w internecie nic nie ginie.

Teraz pewnie obrona Pana Bryka b?dzie wygl?da??a nast?puj?co: korzysta??em z tych samych ??r??de??/zbie??no??? przypadkowa/cytat* (* niepotrzebne skre??li?). Szkoda gada?, g??upota ludzka nie zna granic…

UPDATE: Sprawa wyja??niona. Zar??wno bio_hazard jak i redakcja OUTPOST przeprosi??y za plagiat. Uwa??am temat za zamkni?ty

Tagi: ,
Kategoria: Blog |
Ilość Komentarzy: 5 »

Katowice Zamiast ?odzi

Autor: doniek | październik 6, 2008

Ten weekend min??? pod znakiem 19. Mi?dzynarodowego Festiwalu Komiksu w ?odzi, trzy dni wype??nione prelekcjami, wystawami, wywiadami, oraz mas? wielu innych atrakcji. Po prostu ??wi?to komiksu pe??n? g?b?. Jednak tego dni wybra??em zamiast miasta ?odzi Katowice. Ot???? w tym mie??cie kr?g moich znajomych zosta?? pomniejszony o kolejnego kawalera 🙂

Wojtku i Magdo, jeszcze raz chcia??bym wam podzi?kowa? za zaproszenie mojej skromnej (nie myli? z ma???:)) osoby na wasz? wielk? uroczysto???. Zabawa by?? super. Dzi?kuje i ??ycz? we wsp??lnym ??yciu tyle k??opot??w ile mam w??os??w na g??owie 🙂 a nowo??e??cy wygl?daj? tak:

Zdj?cie podobne troch? do tego 😉

Tagi: ,
Kategoria: Blog |
Brak Komentarzy »

Jak “Polityka” Zabi??a Przyjemno??? Ogl?dania “The Dark Knight”

Autor: doniek | sierpień 6, 2008

W najnowszym numerze tygodnika “Polityka”, na stronie 56 znajduje si? artyku?? dotycz?cy filmu “The Dark Knight”, czyli d??ugo oczekiwanej w Polsce ekranizacji przyg??d Batman’a. Nosi on tytu?? “Batman jest zm?czony” i zosta?? napisany przez pana Tomasza Zalewskiego. Ta…

Batman by? mo??e jest zm?czony, lecz ja po przeczytaniu artyku??u jestem wkurzony na maksa. Ot???? autor w perfidny spos??b opowiada tre??? filmu, ???cznie z jego zako??czeniem, a nie mam ty na my??li zako??czenia typu “i zatriumfowa??o dobro”. Autor posuwa si? nawet do tego, ??e zdradza wa??ne, prze??omowe momenty filmu. Takiego spoilera na temat “The Dark Knight” jaki jest w “Polityce” nie spotka??em nawet w wypowiedziach ludzi kt??rzy ogl?dali “TDK” na tzw. camach. Po prostu wszystko podane jak kawa na ??aw?.

Zastanawiam si? co kierowa??o redaktorem odpowiedzialnym za ten dzia?? (kultura), ??e pozwoli?? na umieszczenie tego artyku??u w tym numerze “Polityki”. Gdyby zosta?? on zamieszczony w przysz??otygodniowym numerze w??wczas nie mia?? bym powod??w aby si? czepia?, gdy?? by??o by to po polskiej premierze “The Dark Knight”. By? mo??e Pan Zalewski chcia?? zaszpanowa?, ??e widzia?? film w kinie w USA wszak jak g??osi stopka pod artyku??em jest on korespondentem PAP w Waszyngtonie. Ehhh… szkoda gada?.

P.S. Przypomnia??o mi si?, ??e w roku 2008 magazy “Film” mia?? seri? artyku????w po??wi?conych filmowi “Gniew oceanu” (“The Perfect Storm”). Przed niekt??rymi z nich by??o napisane jak w????, czerwon? czcionk? zdanie w rodzaju “Uwaga! Artyku?? zawiera tre??ci zdradzaj?ce zako??czenie filmu.” (czy co?? w tym gu??cie). I w??a??nie takie zdanie powinno si? znale??? w “Polityce”

Tagi: , , ,
Kategoria: Blog, Film |
Ilosć Komentarzy: 1 »

M??j Pierwszy Raz W Komikslandii

Autor: doniek | lipiec 14, 2008


Ten weekend sp?dzi??em na odwiedzinach rodziny w Warszawie. Jednak pierwsze co zrobi??em po opuszczeniu poci?gu na dworcu centralnym to ruszy??em szuka? sklepu z komiksami. S??ysza??em, ??e znajduje si? on w okolicy stacji metra. Po paru minutach b???dzenia w ko??cu go znalaz??em, nazywa?? si? “Komikslandia”. Po wej??ciu do ??rodka m??j puls gwa??townie przyspieszy??. Ostatnim razem do??wiadczy??em takiego uczucia w Stanach Zjednoczonych gdy znalaz??em antykwariat z komiksami. Po pierwszym szoku zacz???em buszowa? mi?dzy p????kami, efektem moich ??ow??w sta??y si? trzy komiksy: “To ja, wampir” tom 2, “Loveless” #1 oraz “1602” #1. Po doj??ciu do kasy czeka??a mnie mi??a niespodzianka. Ot???? dosta??em kart? rabatow? na zakupy w tym sklepie oraz w sklepie internetowym (kt??rego wygl?d nie jest za bardzo profesjonalny i zach?caj?cy do zakup??w). A co najwa??niejsze rabat obowi?zywa?? ju?? od razu, a nie dopiero od przysz??ych zakup??w. Bardzo mi??y gest, bo na przyk??ad w ?odzi dosta??em rabat na zakupy dopiero po paru latach kupowania komiks??w w ksi?garni. A i tak jest to rabat uznaniowy i zale??ny od warto??ci zakup??w.
Tak wi?c je??li kto?? kiedy?? b?dzie przejazdem w Warszawie i b?dzie szuka?? lektury do poci?gu to tam na pewno znajdzie co?? dla siebie. A ja chyba zaczn? odwiedza? siostr? troch? cz???ciej 🙂

P. s. To NIE JEST wpis sponsorowany.

Tagi: , , ,
Kategoria: Blog |
Ilość Komentarzy: 4 »

Zosta??em Nominowany

Autor: doniek | kwiecień 9, 2008

“Doniek Blog” zosta?? nominowany w plebiscycie Alei Komiksu w kategorii “Najlepszy komiksowy blog 2007”. Hm…
Znalaz??em si? tam w znakomitym towarzystwie. Jednak jak zauwa??a kondradh kto?? nie za bardzo si? przy??o??y?? do wyboru nominowanych stron. Nie wszystkie pasuj? do tej kategorii, w??r??d tych niepasuj?cych znajduje si? mi?dzy innymi i m??j blog. Niemniej bardzo dzi?kuj? za t? nominacj?. 🙂
Jeszcze jedno mi nie pasuje w tym plebiscycie. Ot???? wed??ug mnie jak polecasz, opisujesz czy piszesz o jakiej?? stronie w internecie, w??wczas w dobrym tonie jest poda? do niej dzia??aj?cy odno??nik. A je??li boisz si? o to, ??e b?dziesz komu?? podbija?? poprzez umieszczenia linku ranking w wyszukiwarkach to zawsze mo??esz u??y? nofollow. A tak pozostaje tylko poleci? webmaster? Alei Komiksu t? stron?.

Tagi: ,
Kategoria: Blog |
Ilosć Komentarzy: 1 »

Wszystkiego Najlepszego

Autor: doniek | grudzień 21, 2007

Z okazji zbli??aj?cych si? ??wi?t sk??adam wszystkim czytelnikom bloga (i nie tylko im) gor?ce ??yczenia. ??ycz? wam zdrowia (zw??aszcza zdrowych oczu do czytania komiks??w i palc??w do przewracania ich stron), masy pieni?dzy (aby??cie mogli powi?ksza? swoje komiksowe biblioteczki) oraz wymarzonych prezent??w pod choink? (oczywi??cie wiadomo czego 🙂 ) oraz weso??ego czasu w otoczeniu mi??o??ci (nie tylko do komiks??w) i udanych ??wi?t (uwa??ajcie na karpie, potrafi? si? m??ci?, nawet po ??mierci). Do zobaczenia po ??wi?tach.
??wi?ty miko??aj

Tagi: ,
Kategoria: Blog |
Brak Komentarzy »

Koniec wakacji

Autor: doniek | wrzesień 3, 2007

Nadszed?? wrzesie??. Wakacje si? sko??czy??y i czas bra? si? do roboty. Zapu??ci??em bloga przez ten okres sztrasznie. A?? mi wstyd. Obiecuje solidn? popraw?.
Tak wi?c zapraszam od jutra na dalszy ci?g wiadomo??ci ze ??wiata komiks??w. A dzia??o si? przez wakacje wiele, oj wiele si? dzia??o.


Kategoria: Blog |
Brak Komentarzy »

Cynik na Do??ku

Autor: doniek | maj 14, 2007

Dzisiaj w??a??nie zosta?? stworzony nowy dzia?? na blogu. Mowa tu o Czytelni. B?d? tam umieszczane paski komiksowe kt??re warto poleci? (wyb??r b?dzie ca??kowicie subiektywny i dokonywany przeze mnie 🙂 ). Na pierwszy ogie?? idzie ameryka??ski komiks The Cynic. Komika ten porusza tematyk? adultow?, tak wi? przeznaczony jest dla doros??ych czytelnik??w.The Cynic jest updejtowany (czy jest takie s??owo?) trzy razy w tygodniu, tak wi?c ??piesz si? z czytaniem.
P.S. Je??li masz jaki?? komiks (nniekoniecznie pasek) i chcesz si? nim pochwali? to pisz ??mia??o na adres mail[at]doniek.pl.

Tagi: , ,
Kategoria: Blog |
Brak Komentarzy »

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2