Doniek Blog

Ciekawostki

« Poprzednie Wpisy Nastepne Wpisy »

Powr??t do przesz??o??ci IV: Superman

Autor: doniek | styczeń 14, 2010

superman logo s

Ka??dy, powtarzam, ka??dy cz??owiek na Ziemi (a na pewno 98% populacji) zna pochodzenie Supermana. Ostatni syn planety Krypton przyby?? na zielon? planet? gdzie zosta?? adoptowany przez pa??stwa Kent. Wychowa?? si? na ich farmie gdzie dzi?ki wspania??emu ameryka??skiemu s??oneczku nabra?? masy mi???niowej (s??oneczko dzia??a??o tylko na mi???nie, zwoje m??zgowe by??y na nie odporne) i ruszy?? ratowa? ??wiat, a w??a??ciwie to Metropolis. Koniec. Kropka. To wiedz? wszyscy. Ale nie wszyscy zdaj? sobie spraw?, ??e pocz?tkowo Superman mia?? by? cz??owiekiem i… podr????nikiem w czasie.

W 1934 roku Jerry Siegel poszukiwa?? rysownika do swoich scenariuszy o Supermanie, by??o to 4 lata przed podj?ciem wsp????pracy z National Allied Publications (p????niejszym DC Comics). Podczas tych poszukiwa?? zwr??ci?? si? mi?dzy innymi do pana Russella Keatona, rysownika odpowiedzialnego za komiks “Buck Rogers“. Zwr??ci?? si? do niego w formie listu. A w nim nakre??li?? orgin g????wnego bohatera. I w??a??nie w tym li??cie mo??na przeczyta? nast?puj?ce s??owa:

1. In his laboratory, the last man on earth worked furiously. He had only a few moments left.
2. Giant cataclysms were shaking the reeling planet, destroying mankind. It was in its last days, dying…
3. The last man placed his infant babe within a small time-machine he had completed, launching it as —
4. — the laboratory walls caved-in upon him.
5. The time-vehicle flashed back thru the centuries, alighting in the primitive year, 1935 A. D. A passing motorist sighted the metal cylinder…
6. …and upon investigating discovered the sleeping babe within.

No dos??ownie “Back to the future” :). Patrz?c z perspektywy czasu, Siegel dobrze zrobi?? zmieniaj?c miejsce narodzin Supermana. Przez to nie na??o??y?? na seri? ??adnych ogranicze?? czasowych i dlatego jeszcze mo??e si? ona ukazywa?. Tak wiem, mocno naci?gana ta teoria :).

Orygina?? Zdj?cie oryginalnego listu oraz jego transkrypcj? mo??na znale??? tutaj. Jest tam jeszcze par? ciekawych punkt??w.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

To ptak? To samolot?

Autor: doniek | styczeń 8, 2010

Czasami w ??yciu zdarza si? taka chwila kiedy nie wiadomo czy ??mia? si? czy p??aka?. Oto w??a??nie przedstawi? Wam jeden z takich przypadk??w. Ale na sam pocz?tek konkurs. Konkurs jest z gatunku “Zwierze w paski? Biedronka!!!”. Oto pytanie. Kogo z komiksowych bohater??w przedstawia figurka na zdj?ciu poni??ej. Czas start.

tandetna figurka superbohatera baz logo

5… 4… 3… 2… 1… Koniec. A teraz czas na odpowied??. To ptak? To samolot? Nie, to….
Czytaj dalej »

Tagi: , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Ilość Komentarzy: 3 »

Batman i Superman kontra Joker i sp????ka w wersji Lego

Autor: doniek | styczeń 7, 2010

batman lego logo

Niekt??rzy ludzie maj? za du??o czasu. Pr??buj? go sobie zagospodarowa? robi? niedorzeczne rzeczy. Na przyk??ad czytaj? komiksy, prowadz? blogi, bawi? si? klockami i nie przeszkadza im fakt nie posiadania dzieci. W??r??d nich zdarzaj? si? jednostki wybitne. Potrafi? one wznie??? wykonywan? przez siebie czynno??? na poziom niedost?pny dla zwyk??ych ??miertelnik??w. Tak jest w??a??nie z osobnikiem ukrywaj?cym si? pod pseudonimem forrestfire101.

Cz??owiek ten przy pomocy klock??w lego i swojej chorej/niesamowitej* wyobra??ni stworzy?? filmik z najwi?kszymi gwiazdami DC Comics w rolach g????wnych. Gwiazdy te to oczywi??cie Batman i Superman. A filmik opowiada o ucieczce wi???ni??w z Arkham. Brzmi znajomo? ;). Zanim napisze wi?cej zobaczcie filmik.

I co? Mia??em racj?? Pewnie, ??e mia??em. Czapki z g????w Panie i Panowie. Mnie najbardziej urzek??a scenariusz tego klipu. Pokazuje on doskonale “mroczn?” osobowo??? Batmana. Swoj? droga ten kr??tki filmik bije na g??ow? filmy fabularne “Baman Forever” i “Batman i Robin”. By? mo??e trudniej jest napisa? dobry scenariusz do filmu pe??nometra??owego. Nie wiem. Nigdy nie pisa??em ??adnego scenariusza i w?tpi? czy w przysz??o??ci b?d?. Ale fakt jest faktem, ??e forrestfire101 odwali?? kawa?? porz?dnej roboty. Je??li chcecie zobaczy? jakie?? inne jego filmy to zapraszam na jego kana?? Youtube. Znajdziecie tam jeszcze par? fajnych materia????w.

___________________________________________
* niepotrzebne skre??li?

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki, Film |
Brak Komentarzy »

Komiks W S??u??bie Rz?du

Autor: doniek | grudzień 21, 2009

Wszyscy wiemy jak po macoszemu tratowany jest komiks w Polsce. Uwa??any jest on za lektur? dla dzieci. A doros??a osoba czytaj?ca komiks lub powie??? graficzn? (nie lubi? tego okre??lenia) uwa??ana jest za dziwaka lub ostatecznie ekscentryka. Dlatego w??a??nie z zazdro??ci? patrz? na rynek ameryka??ski. Tam potrafi? zrobi? u??ytek z historii obrazkowych. Mog? by? one na przyk??ad wykorzystane do nauki lub wychowania spo??ecze??stwa. Oczywi??cie ka??da dekada ma swoje w??asne demony. Czasami s? to narkotyki, czasami komuni??ci a czasami osoby o odmiennej orientacji seksualnej w s??u??bach mundurowych. I z ka??dym z tych problem??w (demon??w) mo??na si? zmierzy?/walczy? za pomoc? komiksu.

Doskona??ym tego przyk??adem jest odkryta ostatnio strona zawieraj?ca ca??? mas? takich komiks??w “propagandowych”/wychowawczych. Znajdziemy tutaj zar??wno komiks o narkotykach z Kapitanem Ameryk? w roli g????wnej, wspomniany wcze??niej komiks o homoseksualizmie w ameryka??skiej armii i wiele jeszcze ciekawszych rzeczy. Niekt??re z tych komiks??w s? rysowane przez takie legendy sztuki komiksowej jak na przyk??ad Will Eisner. Najfajniejsze jest to, ??e mo??na wi?kszo??? z nich pobra? w ca??o??ci jako pliki PDF. Tak wi?c je??eli chcesz pozna? kawa?? historii USA a zw??aszcza zobaczy? jak zmienia??o si? my??lenie na przestrzeni lat to ta strona jest naprawd? warta uwagi.

Strona z tymi komiksami (wszystkiego 183 tytu??y) znajduje si? pod adresem: http://contentdm.unl.edu/cdm4/browse.php?CISOROOT=%2Fcomics&CISOSTART=1,1. Jak wida? nie jest to adres user friendly wi?c najlepiej doda? go od razu do ulubionych. Tak jak ja to zrobi??em.

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Komiks w s??u??bie IT

Autor: doniek | listopad 2, 2009

google Chrome

Czas na drobne osobiste wynurzenie. Z racji wykonywanego zawodu, do??? spor czasu sp?dzam na obserwacji poczyna?? firmy Google. I musze Wam powiedzie?, ze jej dzia??anie jest niestandardowe i na pewno innowacyjne. Podoba mi si? zw??aszcza poszukiwania nowych dr??g promocji i informacji o swych produktach. W czasie kiedy kr??luj? wszelkiego rodzaju mikroblogi, blogi, sieci spo??eczno??ciowe, reklamy kontekstowe, artyku??y sponsorowane itd. Google si?gn???o po komiks jako kana?? informacji o swoim produkcie. I na prawde nie??le im to wysz??o.

Scott McCloud zosta?? zatrudniony w celu stworzenia komiksu zapoznaj?cego u??ytkownik??w z architektur? Google Chrome (dla niezorientowanych, Google Chrome jest przegl?dark? internetow?). Komiks ten to prawdziwa pere??ka w dziedzinie “bawi?c uczy”. Za teksty odpowiada ekipa pracuj?ca nad przegl?dark?. Nie spodziewa??em si?, ze kiedy?? przyjdzie mi przeczyta? komiks z bran??y IT.

Niestety nie uda??o si? unikn?? w komiksie bran??owego s??ownictwa. Mo??e to wprowadza? troch? chaosu u czytelnik??w spoza bran??y IT. No c????, mie? jajko lub zje??? jajko. Ale nawet mimo tego rzecz jest warta przeczytania. Mo??e to nie “Umowa z Bogiem” ale i tak przyjemna lektura. Chyba, ??e to tylko moje odczucia spowodowane zboczeniem zawodowym. Tak czy inaczej czytajcie i poszerzajcie sw? wiedz?.

Hmmm, ciekawe czy kiedy?? przyjdzie mi przeczyta? co?? takiego dla polskiego produktu. Pewnie nie, bo u nas pokutuje inne spojrzenie na komiks. Nadal jest on postrzegany jako literatura dzieci?ca. A “Mouse” kojarzy si? wi?kszo??ci z przygodami Myszki Miki niestety.

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Bo Marvel i Disney to nie wszystko

Autor: doniek | październik 26, 2009

Jak wszystkim wiadomo, Disney przej??? Marvela. Zaraz po og??oszeniu tej hiobowej/fantastycznej (niepotrzebne skre??li?) wiadomo??ci w internecie zaroi??o si? od grafik przedstawiaj?cych rezultaty tej transakcji. Jak ??atwo zauwa??y? wi?kszo??? mashup??w skupi??a si? na postaciach Logana i Myszki Miki. Po pewnym czasie wi?kszo??? tych grafik zacz???a by? robiona na jedno kopyto. I kiedy my??la??em (tak, czasami mi si? zdarza, rzadko bo rzadko ale zawsze :)), ??e nic mnie ju?? nie zaskoczy trafi??em w sieci na galeri? kt??ra wymusi??a zrewidowanie tego pogl?du. Bo oto pan Ryan Dunlavey stworzy?? seri? pask??w pokazuj?cych co by by??o gdyby bohaterowie Marvela spotkali inne komiksowe postacie. I tak mo??emy cieszy? si? takimi oto paskami.

Fistaszki i X-men
fistaszki spotykaj? x-men
(kliknij w obrazek aby go powi?kszy?)

Family Circus i The Fantastic Four
Family Circus  spotyka The Fantastic Four
(kliknij w obrazek aby go powi?kszy?)

Calvin and Hobbes i Spider-Man
Calvin and Hobbes i Spider-Man
(kliknij w obrazek aby go powi?kszy?)

Przedstawione powy??ej paski dotycz? tylko postaci z Marvela. Je??li jednak jeste?? ciekaw jak wygl?da skrzy??owanie “Nancy” i “Sin City” lub “Spy vs. Spy” i “Alien vs. Predator” to zapraszam tutaj. Naprawd? warto.

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Ubieraj si? na DC

Autor: doniek | październik 13, 2009

the big bang theory flash

Jak pewnie wiecie, w tym roku przypada 75 rocznica istnienia wydawnictwa DC Comics (zosta??o za??o??one w 1934 roku). Z tej okazji zaplanowano wiele uroczysto??ci, odczyt??w, seminari??w, konferencji, wycieczek po zak??adach pracy, odbieranie nagr??d i pochwa??a. Czyli robienie wszystkiego w celu wyci?gni?cia od czytelnik??w ostatnich zask??rniak??w na ekstra i super limitowane wydanie z dodatkowymi szkicami i w twardej oprawie. Naprawd? warto, nak??ad ograniczony do 1000 egzemplarzy (niech kupi, niech kupi, za dwa lata zrobimy dodruk, albo jeszcze lepiej za pi??, na okr?g??? rocznic?).

Jednym ze sposob??w celebracji urodzin DC Comics to wypuszczenie przez firm? odzie??ow? Bloomingdales specjalnej kolekcji m?skich T-shirt??w. Znajduj? na nich ok??adki komiks??w, loga serii, postacie z uniwersum DC. Ich wsp??lna cech to nawi?zanie do “z??otego okresu” wydawnictwa. Tak wi?c nie znajdziemy na tych koszulkach obrazk??w pana Lee. Tu kr??luje klasyczny komiks detektywistyczny.

Ca??? kolekcje mo??na zobaczy? klikaj?c tutaj. wszystkie ceny niestety w dolarach ameryka??skich. Ale trzeba przyzna?, ??e ceny nie s? zbytnio wyg??rowane. I pami?tajcie o tym, ??e nosz?c koszulk? z motywem komiksowym nale??y by? z tego faktu dumnym. Wszak najwi?ksze umys??y tak??e je nosz?.

p style=

Tagi: , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

4 sezony X-Men: Evolution za darmo

Autor: doniek | październik 5, 2009

X-Men: Evolution logo

Pami?tam jak, dzieckiem w ko??ysce b?d?c, chodzi??em do kolegi na ogl?danie serialu “X-men”. by?? on emitowany przez stacje niemieck?, RTL chyba. Od tego czasu min???a ponad dekada, a ja i tak nadal ciep??o wspominam ten serial. Mam zreszt? s??abo??? do seriali animowanych z postaciami Marvela. Tak wi?c mo??ecie sobie wyobrazi? moje odczucia gdy odkry??em, ze na oficjalnym kanale Youtube firmy Marvel, mo??na obejrze? pe??ne cztery sezony serialu animowanego “X-Men: Evolution” (wi?cej o serialu). Oczywi??cie jest on po angielsku :).

Powiem Wam, ??e podoba mi si? taka polityka firmy Marvel. Serial jest ju?? od dawna nieemitowany, wi?c co za problem aby go udost?pni? za darmo w sieci. Jedyny skutek takiego kroku to zyskanie nowych odbiorc??w oraz przywi?zanie do siebie ju?? i tak wiernych czytelnik??w komiks??w. Ciekaw jestem czy jaka?? inna firma zrobi??a co?? podobnego. B?dzie trzeba pogooglowa? i zg???bi? temat.

Ma??o co a bym zapomnia?? poda? linka do tego serialu. A wi?c je??eli chcecie obejrze? 4 sezony “X-Men: Evolution” ca??kowicie za darmo to wystarczy tylko klikn?? w ten link: http://www.youtube.com/show?p=DmJMgpU45BE&s=1.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Ciekawostki, Film |
Brak Komentarzy »

Adidas Wydaje Komiksy

Autor: doniek | wrzesień 24, 2009

Znany producent odzie??y sportowej, firma Adidas, do promocji swoich nowych but??w postanowi??a wykorzysta? komiks. Nie jest to pomys?? wyj?tkowo odkrywczy, gdy?? akcja taka mia??a ju?? miejsce w 1904 roku. Wtedy to firma obuwnicza Brown Shoe wykorzysta??a do reklamowania swoich wyrob??w posta? Bustera Browna, bohater ten zosta?? stworzony przez tw??rc? pask??w “Yellow Kid” Richarda Outcaulta. Tak wi?c Adidas tym chwytem Ameryki nie odkrywa.

Bohaterami komiks??w b?d? trzej znani pi??karze, b?d?cy ju?? od dawna zwi?zani kontraktami reklamowymi z Adidasem. Ta szcz???liwa tr??jka to: Emmanuel Adebayor, Steven Gerrard i Kaka. Ka??dy z nich b?dzie mia?? w??asny o??miu stronicowy komiks (plus ok??adka). I ka??dy z tych komiks??w b?dzie rysowany przez innego artyst?. Na szcz???cie b?d? to profesjonali??ci pe??na g?b? i komiksy b?d? na pewno lepiej wygl?da? ni?? nasze rodzime komiksy sportowe.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Historia EC Comics

Autor: doniek | wrzesień 21, 2009

Szperaj?c sobie po necie (w ramach pracy oczywi??cie :)) znalaz??em na Yutube bardzo ciekawy dokument opisuj?cy historie wydawnictwa EC Comics. Specjalizowa??o si? ono w wydawaniu serii komiksowych kt??rych g????wnym tematem by??a groza i terror. Spotka??o j? za to wiele nieprzyjemno???i, jakich konkretnie to dowiecie si? ju?? z filmu. Naprawd? warto si? zapozna? z tym dokumentem.
Tagi: , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »