Doniek Blog

Fell

Autor: doniek | lipiec 17, 2012

detektyw fell ok??adka

Pierwszy raz tutaj? Jako?? Ci? nie kojarz?, a znam wi?kszo??? miejscowych popapra??c??w. Przyby??e?? pewnie zza mostu, zgadza si?? Tak my??la??em. I jak Ci si? tutaj podoba? Czasami mam wra??enie, ??e jakby B??g wzi??? i si? wysra??a na ??wiat to w??a??nie tutaj by celowa??. Pewnie s?dzisz, ??e dramatyzuj?, ??e takie miejsca s? na ca??ym ??wiecie? Ot???? nie, niby ka??de miasto posiada taki okolice jak ta… Skupiska mieszka?? z ich mieszka??cami wiod?cymi mizerne ??ycie bez perspektyw. ???dzkie Ba??uty, warszawska Praga czy tez w??oc??awska Cyganka. To wszystko nic w por??wnaniu z tym miejscem. Tutaj ludzie wycinaj? p??ody z ci???arnych kobiet i nikt nie reaguje gdy to ma miejsce. Nawet nie mo??na tutaj spokojnie wyj??? na zakupy ??eby nie spotka? jakiego?? szale??ca z bomba na sobie. Wyobra?? sobie, ??e w ci?gu dw??ch pierwszych tygodni mojego pobytu tutaj zosta??em dwa razy zaatakowany no??em. Dwa razy!!! A wcze??niej nie by??em nawet w ??yciu dra??ni?ty. Ale to by??o dawno temu gdy mieszka??em jeszcze po przeciwnej stronie mostu. Nie tutaj. W tym szalonym mie??cie nie normalnych ludzi?? Zwr??ci??e?? uwag? na szyld? “Bar Idioty”, wyobra??asz sobie? Hej, Mayko! Daj nam po browarze, dzi?ki. Widzisz j?? To w??a??cicielka tego miejsca. ?adna, prawda? Niestety jej pi?knu dor??wnuje r??wnie?? jej szale??stwo. Widzisz to oparzenie na mojej szyi? To jej dzie??o. Najzabawniejsze jest to, ze nie oznaczy??a mnie jak byd??o bo to j? kr?ci. Oj, nie, nie. Zrobi??a to w dobrej wierze, ??eby mnie chroni?. Wyobra??asz sobie? A najlepsze w tym wszystkim jest to, ??e to rzeczywi??cie dzia??a. Dobra, b?d? powoli si? zbiera??. Czas wraca? do pracy. Do szefa na psychotropach i jego zwariowanej, porzuconej przez m???a dla psa (prosz? nie pytaj) sekretarki. Zapomnia?? bym. Tyle rozmawiali??my a si? nie przedstawi??em. Nazywam si? Richard Feel , jestem detektywem policji miasta Snowtown. I jak mam wra??enie jedyn? normaln? osoba w tym miejscu.

Kr??tko i na temat:Warren Ellis, Ben Templeshmith. REWELACJA!!!

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Recenzje |
Brak Komentarzy »

Sprawy Organizacyjne #1

Autor: doniek | kwiecień 10, 2012

Mo??e kto?? zauwa??y?? a mo??e nie, na blogu trwaj? w??a??nie wiosenne porz?dki. Zosta??o mi?dzy innymi przyci?te archiwum. Obecnie prezentuje si? ono w postaci miesi?cznej, a nie dziennej jak poprzednio. Kolejna nowo??? to baza recenzji dost?pnych na blogu. Znajdziecie tam wszystkie recenzje film??w oraz komiks??w, kt??re zosta??y umieszczone na ??amach tej witryny.

Tagi:
Kategoria: Blog |
Brak Komentarzy »

Drobna Awaria

Autor: doniek | marzec 27, 2012

Chcia??em dobrze, wysz??o jak zwykle :/ Jak pewnie zauwa??yli??cie wysypa??o si? kodowanie. Postaram si? to jak najszybciej naprawi?.


Kategoria: Blog |
Brak Komentarzy »

Kobieta ??limak: Pierwsze Starcie

Autor: doniek | grudzień 21, 2011

??limacze opowie??ci ok??adka

Na polskim rynku wydawniczym zadebiutowa??a kolejna papierowa wersja komiksu sieciowo/blogowego Chata Wuja Freda. Mowa o “”??limaczych opowie??ciach” duetu Ilona Myszkowska & Marcin Krzysiak. Jak sam tytu?? wskazuje odbi??r mojego egzemplarza ??limaczy?? si? niemi??osiernie. Od przelewu (przedp??ata) do otrzymania komiku min???o 55 dni. W ci?gu tego okresu Irlandia doczeka??a si? nowego prezydenta, zmar?? pogromca Marcellusa Clay’a, otworzono gazoci?g p????nocny oraz wystartowa??a kolejna edycja Polskiego Cyrku, Silvio Berlusconi przesta?? by? premierem W??och (serio, naprawd? przesta??), polska reprezentacja trafi??a do “Ggrupy ??mierci”. Jak wida? przez 55 dni wiele mo??e si? wydarzy?.

Po tym dramatycznym okresie oczekiwania na “??limacze opowie??ci” w ko??cu zosta??y one dostarczone do mych r?k. Przekazanie zosta??o poprzedzone u??ciskiem d??oni Marcina i ju?? spokojnie mog??em zabiera? si? do czytania. Rozsiad??em si? wygodnie na miejscu numer 24 w drugim przedziale od ko??ca pierwszego wagonu sk??adu p?dz?cego z Warszawy do ?DZ. Wyci?gn???em ??Opowie??ci???, zignorowa??em pe??ne oburzenia spojrzenia wsp????pasa??er??w (Taki stary ch??op i komiks czyta. Pewnie jest co?? z nim nie tak?? Lepiej si? odsu??my od niego, jeszcze nas czym?? zarazi??) i pogr???y??em si? w lekturze. Min???em ??yrard??w, Skurwienice i gdzie?? przed Koluszkami sko??czy??em czyta?. Teraz musz? stwierdzi?, ??e op??aca??o si? czeka? na ????limacze opowie??ci? i to bardzo si? op??aca??o. Dawno nie czyta??em tak dobrego komiksu.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , ,
Kategoria: Recenzje |
Ilość Komentarzy: 5 »

Komiks w filmie: The Simpsons

Autor: doniek | maj 23, 2011

Kolejny cykl zostaje otwarty na blogu. Tym razem b?dzie on prezentowa?? komiksy pojawiaj?ce si? w produkcjach filmowych i telewizyjnych. Zapraszam serdecznie do zapoznania si? z jego pierwsz? ods??on?.

Jaki jest najdro??szy komiks na ??wiecie? Pytanie jest oczywi??cie banalne poniewa?? najdro??szym komiksem na ??wiecie jest Action Comics #1 wydany w czerwcu 1938 roku. W zesz??ym roku, dok??adnie to 29 marca 2010 roku, jedne z jego egzemplarzy zosta?? sprzedany na aukcji za kwot? 1,5 miliona dolar??w. Co powoduje, ??e ten w??a??nie komiks jest tak wysoko ceniony. Ot???? jest to pierwsze pojawianie si? postaci znanej jako Superman na ??amach komiksu.

Action Comics #1 zosta?? pokazany w jednym z odcink??w serialu animowanego “The Simpsons”. Odcinek ten nosi tytu?? “Homer klaunem” (Homie the Clown). W??a??cicielem tego drogocennego komiksu jest klaun Krusty. A spos??b w jaki z niego korzysta jest do??? oryginalny. Zobaczcie zreszt? sami.W??a??nie zobaczyli??cie, ??e odpalanie papierosa od banknotu 100$ jest dla lamus??w. Prawdziwy twardziel odpala od 1,5 miliona dolc??w :). Je??li chwieliby??cie zapozna? si? z zawarto??ci? podpa??ki Krusty’ego to mo??na to zrobi? tutaj. Mi??ej lektury.

Tagi: , , ,
Kategoria: Komiks W Filmie |
Ilość Komentarzy: 2 »

Thor – fajny film w niefajnym 3D

Autor: doniek | maj 10, 2011

W ko??cu znalaz??em wolny moment?? No dobra, nie b?d? ??ciemnia??. By??o Matki Boskiej Pieni???nej wi?c znalaz??em troch? kasy i zainwestowa??em w kulturalny rozw??j swojej bucowatej osoby. Kr??tko m??wi?c poszed??em na ??Thora?. Wyda??em 27 z??ociszy i nie ??a??uje ani grosza. Warto by??o je wyda? aby zobaczy? przygody Boga Piorun??w na ziemskim (oczywi??cie ameryka??skim) padole ( jakie?? 50% seansu).

Film mniej wi?cej opowiada o tym, jak to Thor sprzeciw stawi?? si? woli swojego ojca Odyna i za kar? w ludzkiej formie zosta?? zes??any na Ziemi? aby tam wyrobi? sobie cechy charakteru niezb?dne przysz??emu w??adcy. Podczas nieobecno??ci Thora w Asgardzie, zaczyna rz?dzi? jego brat, Loki. Jednak grupie Asgardczyk??w nie podoba ta zmiana w??adzy i postanawia przekona? Thora do powrotu i walki o koron?. To tak w wielkim skr??cie o tre??ci filmu.

Prawdziw? si??? tego widowiska jest natomiast ??wiat wykreowany na ekranie. Wspania??y, skrz?cy si? przepychem Asgard oraz t?czowy most wiod?cy do niego s? wprost bajkowe i zapieraj? dech w piersiach. Na drugim biegunie jest Jotunheim. Kraina lodowych olbrzym??w. Ciemna, ponura, monumentalna. Pi?kna w gotyckim znaczeniu. Po prostu cudowna strona wizualna filmu. Jedyne do czego mo??na by si? przyczepi? to momentami zaje??d??a plastikiem. Ma to miejsce g????wnie w przypadkach zbli??e?? na zbroje g????wnych bohater??w.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Film, Filmy Fabularne, Recenzje |
Ilosć Komentarzy: 1 »

??art bardzo hermetyczny #2

Autor: doniek | maj 6, 2011

Witam w kolejnej ods??onie k?cika ??art??w Hermetycznych. W dniu dzisiejszym mamy dwa tematy przewodnie. Pierwszy to “Kiedy Harry Spotka?? Franka” oraz “Dark Knight: Deleted Scenes”.Zapraszam serdecznie.
Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Zarty Hermetyczne |
Ilosć Komentarzy: 1 »

Alfabet Thora

Autor: doniek | kwiecień 28, 2011

Jak wszyscy doskonale wiemy, dzisiaj, czyli dnia 29 kwietnia 2011 roku, b?dzie mia?? polsk? premier? film o bogu piorun??w pod tytu??em “Thor”. ??eby wi?c umili? Wam przyjemno??? z ogl?dania tego dzie??a, przygotowa??em dla Was, moi drodzy Czytelnicy ma??y przewodnik po ??wiecie Thora (zar??wno ??wiecie komiksowym jak i ??wiecie mistycznym. Zapraszam wi?c do zapoznania sie z alfabetem Thora.

A jak Asgard
Jest to kraina zamieszka??a przez dwa szczepy bog??w, As??w (z kt??rych to wywodzi si? Thor) oraz Wan??w. Dosta? si? do niej mo??na tylko przechodz?c przez T?czowy Most Bifrost. Sama nazwa wywodzi si? od zlepku dw??ch s????w: as i garth. Pierwsze oznacza b??g a drugie dw??r (ogromn? przestrze??). Istniej? r??wnie?? teorie m??wi?ce o tym, ??e Asgard by?? zamieszkany tylko przez wojownik??w i bog??w a jako rol? materia????w budowlanych spe??nia??y w????cznie s??u???ce jako belki oraz tarcze wykorzystane jako dach??wki.

B jak Broxton
Miejscowo??? w Oklahomie obok kt??rej Thor zbudowa?? Asgard po swoim powrocie na Ziemi?. Historia ta zaczyna si? na ??amach komiksu Thor #1 vol 3 (scenariusz J. Michael Straczy??ski). Wi?cej informacji o Broxton znajdziecie tutaj, cho? prawd? m??wi?c wi?cej to za du??e s??owo :).

C jak Chris Hemsworth
Filmowy Thor. Wcze??niej aktor ten da?? si? pozna? jako odtw??rca postaci kapitana Kirka w filmie ??Star Trek?.

D jak Destroyer
Jeden z g????wnych i najstarszych przeciwnik??w Thora. Pierwszy raz pojawi?? si? na ??amach Journey Into Mystery #118 (lipiec 1965). Destroyer jest zaczarowan? zbroj? b?d?c? niegdy?? w??asno??ci? Odyna.

E jak Eir
Jest to bogini zdrowia i leczenia. Wed??ug mitologii nordyckiej to w??a??nie ona jest odpowiedzialna za przekazanie sztuki lekarskiej w r?ce kobiet.

F jak Fenris
Gigantyczny wilk (na ok??adce w tle) jest owocem zwi?zku Lokiego z olbrzymk? Angrboda. Jego pierwsze pojawienie si? mia??o miejsce w marcu 1965 roku
na ??amach Journey Into Mystery #114.

G jak God Squad
Grupa zawi?zana podczas inwazji Skrull??w (Secret Invasion). W jej szeregach znajdowa?? si? r??wnie?? Thor . Opr??cz niego w sk??ad grupy wchodzi?? Hercules (dow??dca), Amadeus Cho (tw??rca nazwy grupy), Glactus, Silver Surfer, Venus, Sersi, Daimon Hellstrom oraz Panther God.

H jak Hera
??ona Zeusa, Kr??lowa Olimpu. Pierwszy raz pojawi??a si? na ??amach komiksu Thor #129.

I jak Idunn
Blond w??osa stra??niczka z??otych jab??ek nie??miertelno??ci. By??y one podawane podczas uczt odbywaj?cych si? w Asgardzie. Ten kto spo??y?? z??ote jab??ko mia?? zapewnione ??ycie wieczne.

J jak Journey Into Mystery
To w??a??nie na ??amach tego komiksu mia?? miejsce debiut Thora. By?? to numer #83, ukaza?? si? w sierpniu 1962 roku. Pierwsza opowie??? z nordyckim bogiem liczy??a zaledwie 13 stron.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

??art bardzo hermetyczny

Autor: doniek | kwiecień 13, 2011

Witam szanownych Czytelnik??w w nowo powsta??ym dziale ??art??w hermetycznych. Oto pierwsza jego ods??ona 🙂

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Zarty Hermetyczne |
Brak Komentarzy »

Kapitan Ameryka: First To Fight

Autor: doniek | marzec 29, 2011

Jaki?? czas temu, mia??a miejsce premiera pierwszego oficjalnego zwiastun filmu “Captain America: The First Avenger”. Je??li kto?? go jeszcze nie widzia?? to zapraszam do zapoznania si? z nim poni??ej:


I jak wra??enia? Fajny? No pewnie, ??e fajny. Czy ma potencja???. Pewnie, ze tak. Czy p??jd? na niego do kina? Jak najbardziej. Ale zanim do tego dojdzie to pozw??lcie, ??e uracz? Was dwiema ciekawostkami odno??nie postaci Kapitana Ameryki. Gotowi? No to zaczynamy.

Ciekawostka #1

Oto poni??ej widzicie ok??adki dw??ch pierwszych numer??w komiksu “Captain America Comics”, przyjrzyjcie si? uwa??nie i znajd??cie jakie s? r????nice w wygl?dzie tytu??owego bohatera. Czas start.


(kliknij na ok??adk? aby powi?kszy?)
Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Ilosć Komentarzy: 1 »