Doniek Blog

Superman Jest ??ydem?

Autor: doniek | marzec 4, 2011

superman logo

Rabin Simcha Weinstein w swojej ksi???ce, pod wiele m??wi?cym tytu??em “Up, Up, and Oy Vey!” udowadnia jak wielki wp??yw na komiks mia??a ??ydowska kultura. Dowodzi ponadto, ??e jeden z najbardziej znanych na ??wiecie superbohater??w jest ??ydem. Chodzi oczywi??cie o posta? Supermana. Argumenty przytoczone przez Weinstein na poparcie swojej torii s? nast?puj?ce:

1. Tw??rcami postaci Supermana s? panowie Jerry Siegel i Joe Shuster, sami b?d?cy potomkami ??ydowskich imigrant??w.

2. Posta? Supermana zosta??a powo??ana do ??ycia w 1938 roku. By?? to okres kiedy nasila??y si? prze??ladowania ??yd??w w nazistowskich Niemczech. Dlatego te?? nar??d ??ydowski potrzebowa?? obro??cy, swojego w??asnego bohatera.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Powr??t do przesz??o??ci IV: Superman

Autor: doniek | styczeń 14, 2010

superman logo s

Ka??dy, powtarzam, ka??dy cz??owiek na Ziemi (a na pewno 98% populacji) zna pochodzenie Supermana. Ostatni syn planety Krypton przyby?? na zielon? planet? gdzie zosta?? adoptowany przez pa??stwa Kent. Wychowa?? si? na ich farmie gdzie dzi?ki wspania??emu ameryka??skiemu s??oneczku nabra?? masy mi???niowej (s??oneczko dzia??a??o tylko na mi???nie, zwoje m??zgowe by??y na nie odporne) i ruszy?? ratowa? ??wiat, a w??a??ciwie to Metropolis. Koniec. Kropka. To wiedz? wszyscy. Ale nie wszyscy zdaj? sobie spraw?, ??e pocz?tkowo Superman mia?? by? cz??owiekiem i… podr????nikiem w czasie.

W 1934 roku Jerry Siegel poszukiwa?? rysownika do swoich scenariuszy o Supermanie, by??o to 4 lata przed podj?ciem wsp????pracy z National Allied Publications (p????niejszym DC Comics). Podczas tych poszukiwa?? zwr??ci?? si? mi?dzy innymi do pana Russella Keatona, rysownika odpowiedzialnego za komiks “Buck Rogers“. Zwr??ci?? si? do niego w formie listu. A w nim nakre??li?? orgin g????wnego bohatera. I w??a??nie w tym li??cie mo??na przeczyta? nast?puj?ce s??owa:

1. In his laboratory, the last man on earth worked furiously. He had only a few moments left.
2. Giant cataclysms were shaking the reeling planet, destroying mankind. It was in its last days, dying…
3. The last man placed his infant babe within a small time-machine he had completed, launching it as —
4. — the laboratory walls caved-in upon him.
5. The time-vehicle flashed back thru the centuries, alighting in the primitive year, 1935 A. D. A passing motorist sighted the metal cylinder…
6. …and upon investigating discovered the sleeping babe within.

No dos??ownie “Back to the future” :). Patrz?c z perspektywy czasu, Siegel dobrze zrobi?? zmieniaj?c miejsce narodzin Supermana. Przez to nie na??o??y?? na seri? ??adnych ogranicze?? czasowych i dlatego jeszcze mo??e si? ona ukazywa?. Tak wiem, mocno naci?gana ta teoria :).

Orygina?? Zdj?cie oryginalnego listu oraz jego transkrypcj? mo??na znale??? tutaj. Jest tam jeszcze par? ciekawych punkt??w.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »