Doniek Blog
Nastepne Wpisy »

Nowojorska masakra kijem hokejowym

Autor: doniek | październik 31, 2007

tmnt casey jones body countMam pytanie? Kt??ry rysownik uwielbia rysowanie scen przemocy? Kto posiada umys?? tak chory, ??e jara go kre??lenie flak??w wylatuj?cych z rozszarpanego brzucha, rozbryzganego m??zgu na ??cianie lub po??amanych ko??czyn? Jest taka osoba. To Simon Bisley. Cz??owiek kt??ry albumem “Lobo: Ostatni Czarnianin” zdefiniowa?? u mnie poj?cie “Przemoc w komiksie”. I w??a??nie ten cz??owiek odpowiada za stron? graficzn? komiksy “Body Count”, kt??rego g????wni bohaterowie to Casey Jones i jeden z ??????wi ninja – Raphael. Za scenariusz odpowiada Kevin Eastman, a dzie??o to wyda??a firma Image Comics. A co znajdujemy wewn?trz numeru? Na pocz?tku jeste??my ??wiadkami za??artej dysputy politycznej pomi?dzy Casey’em i jednym z bywalc??w baru. W dyskusji tej nie licz? si? tyle argumenty merytoryczne co si??owe, tak wi?c zamiast popis??w oratorskich mamy wspania??y popis wykorzystania n??g i pi???ci do powalenia swego oponenta. Niestety ta kulturalna wymiana zda?? zostaje przerwana poprzez wtargni?cie do baru niejakiej pani Midnight. Zawsze to milej kiedy kobieta wpada do baru, jednak s? sytuacj? kiedy tak sytuacja stwarza tylko problemy. Tak jest i tym razem, gdy?? w ??lad za Midnight pr??g baru przekracza niejaki Johnny Woo. Johnny jest zab??j? z Hong Kongu, kt??rego zadaniem jest dopa??? Midnight. Oczywi??cie Casey Jones daje si? wpl?ta? w t? ca??? rozr??b?…
Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Recenzje |
Brak Komentarzy »

Say hello to my little friend!

Autor: doniek | październik 30, 2007

tony montana scarfaceTony Montana powr??ci??!!! Niezapomniany bohater filmu “Scarface” grany przez Ala Pacino powraca na ??amach komiksu Scarface “Scarred for life”. Akcja komiksu zaczyna si? w momencie zako??czenia filmu. Uwaga!!! Zdradzam zako??czenie filmu, je??li nie widzia??e?? to nie czytaj dalej.
We wn?trzu rezydencji Tonego policja znajduje pe??no trup??w boliwijczyk??w. A pomi?dzy nimi podziurawione cia??o Montany. Okazuje si?, ??e mimo odniesionych ran Scarface jeszcze oddycha. FBI postanawia wobec tego wykorzysta? ten fakt. Zabieraj? go do szpitala, gdzie po wyleczeniu odniesionych ran ma stanowi? ich wtyczk? w ??wiecie handlarzy narkotyk??w. Wyobra??acie sobie Tonego jako wtyczk?? Ja sobie nie wyobra??am i zgodnie z moimi przypuszczeniami Montana tak??e nie ma zamiaru robi? za donosiciela. Zamiast tego postanawia wr??ci? tm gdzie jego miejsce. Czyli na szczyt. A robi to swoimi metodami, czyli szybko i bezwzgl?dnie, wykorzystuj?c ka??d? nadarzaj?c? si? okazj?.
Czytaj dalej »

Tagi: , , , ,
Kategoria: Recenzje |
Ilość Komentarzy: 3 »

Reaper czyli macham weso??o mieczykiem

Autor: doniek | październik 25, 2007

reaperKrain? w kt??rej odbywa si? akcja komiksu rz?dzi z??y lord Shirak. Wszyscy mieszka??cy go nienawidz?. A lord rz?dzi ju?? podobno ponad 200 lat. Wszelkie pr??by pozbycia si? go spe??zaj? na niczym. Zamachowcy gin? jeden po drugim, zabijani przez lordowskich pretorian. I w??a??nie na tego cz??owieka opiewa najnowszy kontrakt tytu??owego Reaper’a. Jak si? pewnie domy??lacie Reaper jest zab??jc? do wynaj?cia. Mistrzem miecza i swojej profesji. Zabicie lorda ma by? jego ostatnim zadaniem poniewa?? wynagrodzenie oferowane za to pozwoli mu si? ustatkowa?. Jednak nasz zab??jca nie wie, ??e gra toczy si? o wiele wi?ksz? stawk?. I ??e jego mocodawca ma wobec niego inne plany.
Tak mniej wi?cej przedstawia si? fabu??a tego dzie??a. Cho? w??a??ciwie dzie??o to za du??e s??owo. Odpowiednim s??owem b?dzie czytad??o. Bo ten komiks nale??y do kategorii PPZ (po??yczy?, przeczyta?, zapomnie?), akcja jest tak przewidywalna, ??e wi?cej niespodziewanych moment??w zdarza si? w dowolnym odcinku “Mody na sukces”. Nasz bohater idzie i macha szabelk?, a t??umy wrog??w padaj? przed nim pokotem, pos??usznie zalewaj?c si? krwi?. Jednym zdaniem szkoda na niego czasu i oczu. Ten komiks to idealna lektura dla 12 latka podjaranego ostrzegawczym napisem “tylko dla doros??ych czytelnik??w”.

Tagi: ,
Kategoria: Recenzje |
Brak Komentarzy »

Wilq Superbohater: Zaplute Zamazane

Autor: doniek | wrzesień 19, 2007

wilq superbohater zaplute zamazaneKolejny numer Wilqa le??y przed moimi oczami. Tym razem ok??adka jest w kolorze musztardy sarepskiej. I jak poprzednio jestem nim rozczarowany, bardzo rozczarowany. A zreszt?, powiedzmy to wprost. “Zaplute zamazane” to kicha jakich ma??o. Dno, jednym s??owem dno. Marnotrawstwo papieru i mojego czasu oraz wzroku, a przede wszystkim pieni?dzy. Prawie 12 zeta (w??a??ciwie 11,99) to zwyk??e naci?ganie czytelnika. Wiem, ??e ostro jad? po bandzie, ale naprawd? ten numer to ??mie? i nie polecam go nikomu. Bo co znajdujemy wewn?trz numeru? Kup?, wielk? ??mierdz?c? kup?.

Czytaj dalej »

Tagi: , , ,
Kategoria: Recenzje, Wilq Superbohater |
Ilość Komentarzy: 3 »

Chandlerowski Batman

Autor: doniek | wrzesień 14, 2007

batman rozbite miasto broken cityW ko??cu si? doczeka??em, jedna z najbardziej upragnionych opowie??ci o mrocznym rycerzu wre??cie w Polsce. Pami?tam jak w 2004 rok wpad??em na chwil? do Empiku i tam by?? ON. Batman, numer 620. Spytacie co w nim takiego niezwyk??ego? Autorzy!!! Od tego numeru na 6 kolejnych wyda?? pa??eczk? przejmuj? panowie Risso i Azzarello (oklaski), czyli niesamowity duet odpowiedzialni za najlepszy komiks wydany kiedyolwiek w Polsce, czyli “100 Bullets”. Oczywi??cie niezw??ocznie naby??em ten komiks, kusi?? mnie on tak, ??e poczu??em si? przez chwil? niczym Frank Miller (patrz wst?p do “Powr??t Mrocznego Rycerza”). Przeczyta??em i by??em oczarowany, z niecierpliwo??ci? czeka??em na kolejne cz???ci. W?drowa??em pomi?dzy p????kami Empiku niczym kaznodzieja w poszukiwaniu Boga. Po zebraniu 5 cz???ci “Broken city”, nadszed?? ten dzie??, dzie?? w kt??rym dowiedzia??em si?, ??e nie dane b?dzie mi pozna? zako??czenia tej niesamowitej historii. Przestali sprowadza? Batmana do Empika. D??ugo nie mog??em si? otrz?sn?? z tego nieszcz???cia, cierpia??em i cierpia?? bym nadal gdyby nie firma Egmont. Dzi?ki niej zn??w za??wieci??o s??o??ce. To w??a??nie Oni to zrobili, wydali “Broken City”, pod nazw? “Rozbite Miasto” rozes??ali do ksi?garni w ca??ym kraju.
Ale czas ju?? ko??czy? ten przyd??ugi wst?p i przej??? do sedna sprawy.
Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Batman, Recenzje |
Brak Komentarzy »

Jenna Jameson Gwiazd? Komiksu

Autor: doniek | lipiec 29, 2007

Na obywaj?cym si? w??a??nie konwencie San Diego Comic Con wydawnictwo Virgin Comics poda??o informacj? o wypuszczeniu nowej serii komiksowej “The Shadow Hunter”. Nie by??o by w tym nic nowego gdyby nie fakt, ??e seria ta zostanie stworzona przez znan? gwiazd? film??w erotycznych Jenne Jameson i g????wn? bohaterk? b?dzie ona sama.

“The Silent Shadow Hunter” (thx kmh) ma opowiada? o walce jak? toczy nasza bohaterka z legionami piekie??. Stawk? w tej rozgrywce jest jej dusza. Czyli zapowiada si? ostra rozpierducha. Premiera pierwszego zeszytu zaplanowana jest na grudzie?? tego roku. Ok??adk? do pierwszego numeru stworzy?? Greg Horn. Oficjalna strona serii znajduje si? tutaj, a tu wi?cej o pani Jameson (uwaga, strona tylko dla os??b pe??noletnich).
Nie wiem jak Wy, ale ja jestem ciekawy co z tego wyjdzie.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Zapowiedzi |
Ilość Komentarzy: 2 »

The Punisher – The End

Autor: doniek | czerwiec 21, 2007

Swego czasu modne by??y opowie??? o pocz?tkach bohater??w. W??a??nie o tym opowiada?? “Born“. O przej??ciu cz??owieka na ciemn? stron? mocy :). Tym cz??owiekiem by?? Frank Castle. T? niesamowit? opowie??? stworzy?? Garth Ennis. Kt???? inny m??g?? wi?c opowiedzie? o ko??cu Punishera jak nie cz??owiek odpowiedzialny za jego powstanie. I o tym w??a??nie jest “The End”, historia o ostatniej misji Franka.
Stany Zjednoczone uwik??a??y si? w konflikt atomowy z Chinami. Wojna zosta??a wypowiedziana. W tym samym czasie w??adze wi?zienia Sing-Sing. Otrzymuj? wyra??ny rozkaz. Zabi? wszystkich skaza??c??w. Oddzia?? stra??nik??w sumiennie wykonuje swoj? prac?. Oczy??cili ju?? wi?kszo??? wi?zienia, zosta?? im tylko blok D. Blok na kt??rym odsiaduj? kar? wi???niowie znienawidzeni przez wsp????wi???ni??w, czyli m.in. pedofile i Punisher. W momencie doj??cia stra??nik??w do celi Franka nast?puje eksplozja nuklearna. Brak zasilania spowodowany impulsem magnetycznym pozwala Frankowi uciec z wi?zienia. Razem z nim ucieka jjeszcze jeden wi?zie?? – Paris. Ich oczom ukazuje si? straszny widok. Wsz?dzie spalona ziemia i zw??oki. Nowy Jork ca??kowicie zniszczony. Powoli dociera do nich ??wiadomo???, ??e by? mo??e s? ostatnimi lud??mi na Ziemi. Jednak jakim?? cudem udaje im si? od nale?? co??, co wygl?da jak ostatnia ludzka enklawa. I ty nast?puje pytanie? Czy Frank potrafi si? odnale??? w nowym ??wiecie? ??wiecie bez zbrodni i przest?pc??w? Czy odnajdzie sens ??ycia? Odpowied?? uzyskasz po przeczytaniu “The End”.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , ,
Kategoria: Recenzje, The Punisher |
Ilość Komentarzy: 2 »

The Punisher – The Cell

Autor: doniek | czerwiec 20, 2007

Don Francesco Drago jest ojcem chrzestnym nowojorskiej mafii. I jak to szef mafii nadzoruje wszystkie rzeczy kt??re mafia robi najlepiej, czyli: wymuszenia, prostytucja, narkotyki. Prowadzi on rz?dy twardej r?ki. I prowadzi je z wi?ziennej celi. Po prostu ??yje sobie jak kr??l. Do czas… Pewnego dnia do wi?zienia zostaje przyj?ty nowy skazaniec. Nazywa si? Frank Castle. O ile inni osadzeni my??l? tylko o tym jak zabi? wszechogarniaj?c? nud? i rutyn? wi?ziennego ??ycia, to my??li Franka koncentruj? si? na jednej tylko sprawie. Jak si? pozby? Don Franacesko? Otoczenie w jakim Punisher przebywa nie u??atwia mu sprawy. Przekupieni stra??nicy wi?zienni, zwalczaj?ce si? gangi to w??a??nie g????wne przeszkody w dotarciu do dona. Ale Frank nie jest w ciemi? bity i sobie poradzi w ko??cu “to nie ja jestem zamkni?ty z wami, to wy jeste??cie zamkni?ci ze mn?” (i tu pytanie, sk?d pochodzi ten cytat?). Nawet je??li mia??by wywo??a? bunt w wi?zieniu.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , ,
Kategoria: Recenzje, The Punisher |
Brak Komentarzy »