Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Zab??jczy komiks roku 2012

Autor: doniek | luty 11, 2013

Koniec stycznia i pocz?tek lutego obfituje we wszelkiego rodzaju por??wnania, zestawienia, wybory oraz konkursy dotycz?ce zesz??ego roku. W??r??d wielu podsumowa?? znalaz?? si? miedzy innymi plebiscyt na ??Najlepszy Komiks 2012?. Organizowany on by?? jak co roku przez Alej? Komiksu i jak co roku cieszy?? si? on mniejszym lub wi?kszym (zale??y od punktu widzenia) powodzeniem. Spo??r??d wielu pretendent??w wybrano jednego zwyci?zc?. Zosta?? nim komiks ??Batman: Zab??jczy ??art? duetu Moore i Bolland. I tu w??a??nie pojawia si? drobny problem.

Czy ten komiks jest wart uwagi? Jak najbardziej. Czy zas??u??enie znajduje si? w kanonie klasyk??w komiksowych? Oczywi??cie. Czy wyznacza?? nowe granice w sztuce komiksowej? Zdecydowanie: Tak. Czy zas??u??y?? na miano ??Komiks Roku 2012?. Zdecydowanie: Nie.

??Batman: Zab??jczy ??art? przedefiniowa?? w Polsce postrzeganie komiks??w. Przed jego wydaniem w Polsce, wi?kszo??? komiks??w by??a kojarzona jako literatura dzieci?ca. Nikt nie traktowa?? komiksu powa??nie. ??Zab??jczy ??art? to zmieni??. Pokaza??, ??e komiks nie musi by? opowie??ci? w kt??rej dobry charakter zawsze zwyci???a. Moore pokaza?? polskiemu czytelnikowi, ??e za pomoc? dymk??w i rysunk??w mo??na zag???bi? psychik? postaci oraz pokaza? szale??stwo oraz ca??a gam? uczu? i zachowa?? mi?dzyludzkich. Po??wi?cenie, mi??o???, hart cia??a i ducha. Ten komiks metaforycznie wywa??y?? drzwi do pokoju z napisem ??Komiks dla doros??ych ?? Powie??? graficzna?. I zrobi?? to ju?? w 1991 roku czyli 22 lata temu.

I to jest w??a??nie m??j g????wny zarzut dla wynik??w plebiscytu. Wed??ug mnie do takich konkurs??w nie powinny by? dopuszczane komiksy b?d?ce wznowieniami wcze??niej dost?pnych pozycji. Dlaczego? Poniewa?? wiele os??b zag??osuje na to co ju?? zna i tyle si? nas??ucha??o na jego temat. Zw??aszcza, ??e pozycja ta pojawia si? w ka??dym zestawianiu komiks??w, niezale??nie od klucza zestawienia (wyj?tkiem s? oczywi??cie listy typu “Najgorsze/Najbrzydsze komiksy”). Oczywi??cie kto?? mo??e powiedzie?, ??e przecie?? wiele os??b mo??e nie zna? wydania TM-Semic bo s? za m??odzi na to. No c????, mo??e jestem restrykcyjny w swoich ocenach, ale jak kto?? chcia?? przeczyta? ten komiks to zrobi?? to ju?? dawno, nie czekaj?c na jego reedycj?.

Podejrzewam, ??e je??eli co?? si? nie zmieni w polityce wyboru ??Najlepszego Komiksu? to w przysz??ym roku zwyci?zc? mo??e zosta? ??300? lub ??Watchmen?. Oczywi??cie o ile b?d? ich reedycje w tym roku.

Zapomnia??em wspomnie?, ??e drugie miejsce ??Habibi? jak najbardziej zas??u??one a kompletne wyniki plebiscytu ??Najlepszy Komiks 2012? mo??na zobaczy? tutaj.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Blog, Zestawienia |
Brak Komentarzy »

Komentarze