Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Chod?? w me ramiona

Autor: doniek | wrzesień 24, 2014

Stoj? i patrz?. Na pos?pne ulice ton?ce w strugach deszczu. Brudne chodniki pokryte ludzkimi ??mieciami. Ludzi skazanych na smutn? egzystencj? przemykaj?cych ulicami. W ich oczach nie ma rado??ci ani nadziej na lepsze jutro. Ju?? nie ma. Bo lepsze jutro nie nadejdzie.

U??miecham si? szeroko.

Pami?tam doskonale jak przyje??d??ali zwabieni moja pot?g?. Zwabieni nadziej? na lepsze jutro. Bra??em ich w me ramiona. Delikatne, pe??ne matczynej troski obj?cie na powitanie szybko zmienia??a si? w nieust?pliwy, morderczy u??cisk. Im d??u??ej on trwa?? tym bardziej stawali si? tacy jak ja. Bezduszni, pozbawieni wszelkiej nadziej na lepsze jutro. S? w moich d??oniach jak plastelina. Jestem ich stworzycielem. Na moich oczach rodz? si? na nowo. S? moimi ukochanymi dzie?mi.

Ka??demu z nich po??wi?ci??em tyle uwagi ile wymaga??o. Niekt??rzy si? buntowali przeciwko mnie. Bunt nastolatka jest straszny. Powie Wam to ka??dy rodzic. Ja jednak jestem cierpliwy. Pozwoli??em im si? wyszale?. Pr?dzej czy p????niej rozumieli, ??e i tak nie unikn? mojego wp??ywu. Za??o??yli sobie nawet grup? wsparcia. Chyba GCPD, nie jestem pewien. Obserwuj? ich uwa??nie patrz? jak mimo bezustannej walki ca??y czas si? staczaj?. Coraz g???biej i g???biej. Przemoc i alkohol to ich chleb powszedni. Mi??o popatrze? jak zasiane w nich ziarno kie??kuje tak owocnie.

Oj tak, przemoc to dla moich dzieci chleb powszedni. Te kt??re mnie s??ucha??y zasz??y daleko. Wywalczy??y sobie drog? przy pomocy z?b??w i ??okci. Siedz? tera na szczycie drabiny pokarmowej. S? nieust?pliwymi drapie??nikami. S? godnymi synami swego ojca. Jestem z nich dumny

Tak bardzo dumny.

Jednak, musz? si? przyzna?, zdarzaj? mi si? pora??ki. Czasami jakie?? krn?brne dziecko pluje mi w twarz. Pokazuje hart duch kt??rego nie powinno mie?. Pluje mi w twarz. W??wczas niestety jestem zmuszony podj?? drastyczne kroki. W ko??cu je??eli pies jest agresywny w stosunku do swojego pana i ??adne ??rodki wychowawcze nie skutkuj? w??wczas trzeba go u??pi?. Nie jest ??atwo podj?? tak? decyzj?. Biedna Martha i Thomas. Nie mia??em wyboru musia??em to zrobi?. Powinni si? cieszy?, ??e pozwoli??em ??y? ich synowi. W ko??cu nie jestem bezdusznym potworem.

Widz?, ??e o to w moj? stron? zbli??a si? kolejny cz??owiek. Chod??, poznajmy si?. Jak Ci na imi?? Pozw??l, ??e Ci? u??ciskam James

Nazywam si? Gotham.

Tagi: , ,
Kategoria: Serial |
Ilosć Komentarzy: 1 »

Jeden Komentarz to “Chod?? w me ramiona”

  1. Jan napisał:
    październik 10th, 2014 at 12:15

    U??cisk zawsze kojarzy?? mi si? z czym?? innym !!!

Komentarze