Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Ostatnie 24 godziny

Autor: doniek | sierpień 13, 2013

ikigami ok??adka

Wyobra?? sobie nast?puj?c? sytuacj?. Masz 22 lata. ??yjesz pe??ni? ??ycia. Masz swoje codzienne problemy, rado??ci i troski. Pewnego dnia na twoim progu staje cz??owiek o wygl?dzie komiwoja??era. Lecz on nie sprzedaje. On dor?cza. Jego zadaniem jest dostarczenie ikigami, kt??re jest zawiadomieniem o ??mierci. Twojej ??mierci. Nast?pi ona r??wno za 24 godziny.

Czas start.

[Tik tak, tik tak]

Twoje ostatnie godziny na ziemi.

[Tik tak, tik tak]

Co robisz?

[Tik tak, tik tak]

Sp?dzisz czas ze swoja rodzin? aby w spokoju odej??? z tego ??wiata?

[Tik tak, tik tak]

Czy te?? postanowisz zem??ci? si? na wszystkich osobach kt??re s? winne Twego obecnego po??o??enia.

[Tik tak, tik tak]

A mo??e postanowisz stworzy? dzie??o swego ??ycia?

Szczerze m??wi?c ja nie wiem co bym zrobi?? w takiej sytuacji. Na szcz???cie nie musz? si? zastanawia?. Nie jestem bohaterem ??Ikigami?.

Zako??czona wraz z ukazaniem si? 10 tomu opowie??? przynosi odpowiedzi na postawione wy??ej pytania. W ??Ikigami? mo??emy obserwowa? pe??en wachlarz zachowa?? i emocji zwi?zanych ze ??wiadomo??ci? nadchodzenia nieuchronnego ko??ca. Widzimy matk? walcz?c? o lepsze jutro dla swojej c??rki a na drugim biegunie cz??owieka mszcz?cego si? za doznane krzywdy.

Wszystkich bohater??w ??Ikigami? ???czy jedno. Posta? dostarczyciela tytu??owego zawiadomienia o ??mierci. Pa??stwowego urz?dnika wykonuj?cego polecenia zwi?zane z rozporz?dzeniem o nazwie Roz-Kraj. Zgodnie z nim ka??de dziecko w wieku 7 lat otrzymuje szczepionk? zawieraj?c? nanokapsu???. W wyniku jej aktywacji zostanie zatrzymana akcja serca. Osoba wytypowana do ??mierci (1 na 10000 zaszczepionych) jest w wieku od 18 do 24 lat. Zgon nast?pi w 24 godziny od wr?czenia zawiadomienia o ??mierci. Obserwujemy wi?c nie tylko dramat os??b skazanych na ??mier? ale i osoby ich o tym zawiadamiaj?cej.

Nie pami?tam kiedy ostatni raz komiks wywo??a?? u mnie takie emocja jak te towarzysz?ce mi przy lekturze ??Ikigami?. Niesamowity scenariusz Motoro Mase nie pozwala przej??? obok tej opowie??ci oboj?tnie. Przyznam si? szczerze, ??e ba??em si? czyta? kolejne tomy. Ba??em si? przez co b?d? przechodzi?? podczas lektury, czyj dramat b?dzie mi dane obserwowa?. I najbardziej ba??em si? tych my??li ko??acz?cych si? po g??owie. Co bym zrobi?? w takiej sytuacji, jak bym si? zachowa?? gdybym nie mia?? ju?? nic do stracenia i jednocze??nie wiedzia??, ??e cokolwiek zrobi? to i tak nie zmieni? swojego losu.

??Ikigami? to mocna rzecz kt??r? warto mie? na p????ce. Nawet je??li nie jeste?? fanem komiks??w to warto si? zapozna? z tym dzie??em. Naprawd? jest tego warte.

[Tik tak, tik tak]

“Do ??mierci zosta??y: 23 godziny 58 minut”

Tagi: , ,
Kategoria: Manga, Recenzje |
Brak Komentarzy »

Komentarze