Doniek Blog

Archiwum z październik, 2007

Nowojorska masakra kijem hokejowym

Autor: doniek | październik 31, 2007

tmnt casey jones body countMam pytanie? Kt??ry rysownik uwielbia rysowanie scen przemocy? Kto posiada umys?? tak chory, ??e jara go kre??lenie flak??w wylatuj?cych z rozszarpanego brzucha, rozbryzganego m??zgu na ??cianie lub po??amanych ko??czyn? Jest taka osoba. To Simon Bisley. Cz??owiek kt??ry albumem “Lobo: Ostatni Czarnianin” zdefiniowa?? u mnie poj?cie “Przemoc w komiksie”. I w??a??nie ten cz??owiek odpowiada za stron? graficzn? komiksy “Body Count”, kt??rego g????wni bohaterowie to Casey Jones i jeden z ??????wi ninja – Raphael. Za scenariusz odpowiada Kevin Eastman, a dzie??o to wyda??a firma Image Comics. A co znajdujemy wewn?trz numeru? Na pocz?tku jeste??my ??wiadkami za??artej dysputy politycznej pomi?dzy Casey’em i jednym z bywalc??w baru. W dyskusji tej nie licz? si? tyle argumenty merytoryczne co si??owe, tak wi?c zamiast popis??w oratorskich mamy wspania??y popis wykorzystania n??g i pi???ci do powalenia swego oponenta. Niestety ta kulturalna wymiana zda?? zostaje przerwana poprzez wtargni?cie do baru niejakiej pani Midnight. Zawsze to milej kiedy kobieta wpada do baru, jednak s? sytuacj? kiedy tak sytuacja stwarza tylko problemy. Tak jest i tym razem, gdy?? w ??lad za Midnight pr??g baru przekracza niejaki Johnny Woo. Johnny jest zab??j? z Hong Kongu, kt??rego zadaniem jest dopa??? Midnight. Oczywi??cie Casey Jones daje si? wpl?ta? w t? ca??? rozr??b?…
Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Recenzje |
Brak Komentarzy »

Say hello to my little friend!

Autor: doniek | październik 30, 2007

tony montana scarfaceTony Montana powr??ci??!!! Niezapomniany bohater filmu “Scarface” grany przez Ala Pacino powraca na ??amach komiksu Scarface “Scarred for life”. Akcja komiksu zaczyna si? w momencie zako??czenia filmu. Uwaga!!! Zdradzam zako??czenie filmu, je??li nie widzia??e?? to nie czytaj dalej.
We wn?trzu rezydencji Tonego policja znajduje pe??no trup??w boliwijczyk??w. A pomi?dzy nimi podziurawione cia??o Montany. Okazuje si?, ??e mimo odniesionych ran Scarface jeszcze oddycha. FBI postanawia wobec tego wykorzysta? ten fakt. Zabieraj? go do szpitala, gdzie po wyleczeniu odniesionych ran ma stanowi? ich wtyczk? w ??wiecie handlarzy narkotyk??w. Wyobra??acie sobie Tonego jako wtyczk?? Ja sobie nie wyobra??am i zgodnie z moimi przypuszczeniami Montana tak??e nie ma zamiaru robi? za donosiciela. Zamiast tego postanawia wr??ci? tm gdzie jego miejsce. Czyli na szczyt. A robi to swoimi metodami, czyli szybko i bezwzgl?dnie, wykorzystuj?c ka??d? nadarzaj?c? si? okazj?.
Czytaj dalej »

Tagi: , , , ,
Kategoria: Recenzje |
Ilość Komentarzy: 3 »

Reaper czyli macham weso??o mieczykiem

Autor: doniek | październik 25, 2007

reaperKrain? w kt??rej odbywa si? akcja komiksu rz?dzi z??y lord Shirak. Wszyscy mieszka??cy go nienawidz?. A lord rz?dzi ju?? podobno ponad 200 lat. Wszelkie pr??by pozbycia si? go spe??zaj? na niczym. Zamachowcy gin? jeden po drugim, zabijani przez lordowskich pretorian. I w??a??nie na tego cz??owieka opiewa najnowszy kontrakt tytu??owego Reaper’a. Jak si? pewnie domy??lacie Reaper jest zab??jc? do wynaj?cia. Mistrzem miecza i swojej profesji. Zabicie lorda ma by? jego ostatnim zadaniem poniewa?? wynagrodzenie oferowane za to pozwoli mu si? ustatkowa?. Jednak nasz zab??jca nie wie, ??e gra toczy si? o wiele wi?ksz? stawk?. I ??e jego mocodawca ma wobec niego inne plany.
Tak mniej wi?cej przedstawia si? fabu??a tego dzie??a. Cho? w??a??ciwie dzie??o to za du??e s??owo. Odpowiednim s??owem b?dzie czytad??o. Bo ten komiks nale??y do kategorii PPZ (po??yczy?, przeczyta?, zapomnie?), akcja jest tak przewidywalna, ??e wi?cej niespodziewanych moment??w zdarza si? w dowolnym odcinku “Mody na sukces”. Nasz bohater idzie i macha szabelk?, a t??umy wrog??w padaj? przed nim pokotem, pos??usznie zalewaj?c si? krwi?. Jednym zdaniem szkoda na niego czasu i oczu. Ten komiks to idealna lektura dla 12 latka podjaranego ostrzegawczym napisem “tylko dla doros??ych czytelnik??w”.

Tagi: ,
Kategoria: Recenzje |
Brak Komentarzy »

Dzie?? Zag??ady

Autor: doniek | październik 23, 2007

superman doomsday dvd I oto nadszed?? ten kt??ry z??ama?? Cz??owieka Ze Stali. Pozaziemska istota, uwolniona przez pracownik??w LexCorp’u, rozpocze??a sw??j ??mierciono??ny marsz ku Metropolis. Ulice miasta sta??y si? ??wiadkami walki heros??w, walki w obronie ludzko??ci, walki kt??rej stawk? by??o ??ycie i supremacja nad Ziemi?. W jednym naro??niku istota zwana Doomsday, w drugim niejaki Superman. Od odg??os??w zadawanych cios??w p?ka??y szyby w okolicznych budynkach. Przeciwnicy byli godni siebie. Obydwaj zawzi?ci, nie cofaj?cy si?, nie znaj?cy strachu. Walka zako??czy??a si? wynikiem remisowym, obydwaj zgin?li. To by?? dzie?? w k??rym umar?? Superman, dzie?? w kt??rym zap??aka??o Metropolis nad zw??okami swego obro??cy. Pytanie kt??re k???bi??o si? w wi?kszo??ci umys????w brzmia??o: “Jak b?dzie wygl?da? nasze ??ycie bez niego?” Nikt nie umia?? na nie odpowiedzie?. A ??ycie toczy??o si? dalej. Po ??mierci Superman’a od??y??a przest?pczo??? w mie??cie, nie mia?? ju?? kto powstrzyma? Lex’a Luthor’a przed osi?gni?ciem pe??ni w??adzy w Metropolis. Tak by??o do czasu kiedy Superman powr??ci?? z martwych. Powr??ci?? w triumfie i chwale, lecz powr??ci?? odmieniony. Przesta?? si? cacka? z przestepcami, zdjo?? bia??e r?kawiczki i pobrudzi?? swoje r?ce krwi? przest?pc??w. Na jedny wykona?? nawet wyrok ??mierci. To ju?? nie by?? ten sam poczciwy Cz??owiek Ze Stali. Co wp??yne??o na t? jego drastyczn? przemian?…

Czytaj dalej »

Tagi: , , ,
Kategoria: Filmy Animowane, Recenzje |
Brak Komentarzy »

Anio?? I Syn

Autor: doniek | październik 22, 2007

droga do zatracenia “Droga do zatracenia” to ameryka??ska wersja opowie??ci o Samotnym Wilku. O cz??owieku pod???aj?cym ??cie??k? zemsty. Cz??owieku kt??ry straci?? prawie ca??? rodzin? ale nie straci?? dumy i honoru. Cz??owieku oddanym jednemu celowi. Zem??cie. Tym cz??owiekiem jest Michael O’Sullivan, Irlandczyk b?d?cy na us??ugach mafijnej rodziny Rooney. Jest ich najlepszym egzekutorem. W gangsterskim ??rodowisku m??wi? o nim Anio?? ??mierci. I w??a??nie przemiana Anio??a ??mierci w Anio??a Zemsty jest g????wnym tematem tego komiksu. Przemiana zostaje opisana przez syna OSullivan’a – Micheal’a Juniora, kt??ry jest g????wnym narratorem los??w swego ojca. Opowie??? syna pokazuje nam jak nawi?zuj? si? jego kontakty z ojcem, jak staje si? jego jedynym towarzyszem w drodze do piek??a.
Czytaj dalej »

Tagi: , , ,
Kategoria: Recenzje |
Brak Komentarzy »

Cenzura DC

Autor: doniek | październik 22, 2007

Jako, ??e gwiazdka, miko??aj i inne prezentogenne dni coraz bli??ej, szpera??em sobie po stronach wydawnictwa DC. Szuka??em dla siebie jakiego?? prezentu. (Tak, jestem osoba kt??ra lubi sama sobie kupi? co?? w prezencie.) Przegl?da??em wi?c wydania zbiorcze i korzysta??em z mo??liwo??ci podgl?du pierwszych stron komiksu. I podczas przegl?dania Preacher vol.2 “Until The End Of World” (w Polsce wydane przez Egmont i rozbite na dwie cz???ci “A?? do ko??ca ??wiata” i “?owcy”) moim oczom ukaza??a si? co?? takiego:

preacher until the end Of world

Prawda, ??e urocze. Firma postanowi?? ocenzurowa? emocjonaln? wypowied?? Custer’a. Wed??ug mnie jest to dobry chwyt marketingowy, ale raczej nie o marketing tutaj chodzi. Po prostu firma zabezpiecza si? przed pozwami o wulgarno???, kt??ra mog??a by wypaczy? niewinne umys??y ameryka??skich dzieci. Dobrze, ??e nie cenzoruj? wyda?? papierowych. Wyobra??cie sobie jak wygl?da?? by w??wczas “Preacher” 🙂 Ennis’a by chyba krew zala??a :).

i

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

I Zagrzmia?? Grom

Autor: doniek | październik 18, 2007

thor straczynski N?dzni ??miertelnicy! Padnijcie na kolana przed synem Odyna i J??rd, m???em Sif, wywodz?cym si? z dynastii As??w, panem burzy i piorun??w, si?? witalnych i rolnictwa. Pochylcie swe g??owy w pokorze przed obliczem Thor’a. Gromow??adny powr??ci?? na Ziemi?. Powr??ci?? pogodzony ze sw? bosk? moc? funkcjonuj?ca wewn?trz s??abego ludzkiego cia??a. Jednak jest pewien problem. Thor jest samotny. Asgard przepad??. Wszyscy przyjaciele nie ??yj?. Trzeba swoje ??ycie uk??ada? od nowa. A pierwszym krokiem do tego jest odbudowanie Asgardu.
O tym mniej wi?cej opowiadaj? dwa pierwsze zeszyty serii “Thor” v.3. Za scenariusz odpowiada J.M. Straczy??ski. A to nazwisko gwarantuje nam, ??e w komiksie nie b?dzie na porz?dku dziennym akcji “dobry facet bije tego z??ego”. Ju?? na samym pocz?tku zadane jest pytanie czy B??g jest zale??ny od swych wyznawc??w, czy te?? wyznawcy s? zale??ni od Boga? Osoby kt??re czyta??y “Pomniejsze b??stwa” Terry’ego Pratchetta wiedz? do czego prowadz? takie dywagacje, a Ci co nie czytali tej ksi???ki powinni szybko to nadrobi?. Ale wracajmy do komiksu. Ca??a akcja dzieje si? w typowym ameryka??skim miasteczku, jeden pusty motel, jedna g????wna droga i pola dooko??a czyli totalna wioska. I w??a??nie tu postanawia u??o??y? sobie ??ycie Thor. Co z tego wyniknie? Nie mam poj?cia, ale ufam scenarzy??cie. I raczej nie powinienem si? rozczarowa?. Tak wi?c polecam ten komiks, cho? dwa piersze numery to w??a??ciwie przystawka przed daniem g????wnym.

Tagi: , ,
Kategoria: Recenzje, Thor |
Brak Komentarzy »

7 Seksownych Bohaterek Komiks??w

Autor: doniek | październik 16, 2007

Jaki?? czas temu ameryka??ski magazyn dla pan??w “Maxim” zrobi?? ranking 15 najseksowniejszych bohaterek ameryka??skiego komiksu. Postanowi??em ograniczy? ten ranking do postaci znanych w Polsce szerszej publiczno??ci. I tak w??a??nie powsta?? niniejszy ranking. Zapraszam i ??ycz? mi??ej zabawy.

7. STORM
storm Ororo Munroe

Ororo Munroe czyli Storm, afryka??ska pi?kno??? posiadaj?ca zdolno??? kontrolowania pogody. Uwielbia zmienia? fryzury jak r?kawiczki. cech? charakterystyczn? jest posiadanie bia??ych w??os??w. Jej wysportowane hebanowe cia??o skusi??o ju?? niejednego faceta. W??r??d jej podboj??w znalaz?? si? mi?dzy innymi:Forge i Black Panther.

6. VAMPIRELLA
vampirella

Vampirella – marzenie ka??dego fetyszysty. Kruczow??osa kobieta ubrana prawie zawsze w czerwone bikini i wysokie kozaki z czarnej sk??ry. Opr??cz gor?cego cia??a posiada r??wnie?? gor?cy temperament. Tak ju?? jest jak jeste?? wampirem. Vampirella jako jedyna osoba w tym rankingu nie pochodzi z Ziemi. Jest ona przedstawicielk? planety Drakulon. (Jestem ciekaw czy wszystkie jej kole??anki ubieraj? si? podobnie.) Chyba nie ma na ??wiecie m???czyzny kt??ry by nie pragn??? zosta? “ugryzionym” przez nasza mi??? wampirzyc?.

5. NANCY CALLAHAN
sin city nancy callahan

Nancy Callahan – gor?ca striptizerka z grzesznego miasta. Jej cecha charakterystyczna to umiej?tno??? pos??ugiwania si? lassem.
Robi to tak perfekcyjnie, ??e zadziwia tym ka??dego faceta kt??ry to widzi. A mo??e chodzi o to, ??e Nancy pokazuje swoje umiej?tno??ci tylko na scenie klubu w kt??rym ta??czy. A podczas ta??ca potrafi zahipnotyzowa? wszystkich klient??w i mimo tego, ??e sa oni w wi?kszo??ci pijani to i tak nikt jej nie ??mie dotkn??. A wiecie czemu? Bo ma “anio??a str????a”.

4. LOIS LANE
Lois Lane superman

Lois Lane – w??cibska dziennikarka z “Daily Planet”. Prywatnie narzeczona a nast?pnie ??ona Supermana. Jedyna osoba z tej listy nieposiadaj?ca ??adnych nadprzyrodzonych umiej?tno??ci. Ale to nie zabrania jej posiadania super cia??a na kt??re polecia?? nawet Cz??owiek Ze Stali, kt??ry m??g??by mie? ka??d? ziemiank? i nie tylko ziemiank? je??li by tego zechcia??. Ale on wybra?? t? zadziorn? reporterk?. Ziemskie Kobiety kontra Reszta Wszech??wiata 1:0.
Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Ilość Komentarzy: 4 »

Umar?? Kapitan, Niech ??yje Kapitan

Autor: doniek | październik 12, 2007

Captain America by Alex Ross

Jak wszystkim powszechnie wiadomo Captain America (Kapitan Ameryka) nie ??yje. Zosta?? zastrzelony przez snajpera. Jego zab??jstwo by??o nast?pstwem konflikty pomi?dzy nim a Iron Man’em, szczeg????y w serii “Civil War” (o “Civil War” napisz? nied??ugo). Jego ??mier? zosta??a og??oszona wszem i wobec. Poda??y j? najwi?ksze ameryka??skie gazety, zreszt? nie tylko ameryka??skie. Wspomnia??a o tym “Polityka” i “Gazeta Wyborcza”. Mo??na powiedzie?, ??e ta ??mier? wstrz?sn???a ca??ym ??wiatem. Zastanowi??o mnie tylko jedno, czy a?? tak bardzo spad??a sprzeda?? komiksu, ??e trzeba by??o posun?? si? do tak drastycznego kroku? Wszak nie od dzi?? wiadomo, ??e nic si? tak dobrze nie sprzedaje jak ??mier? i tragedia (wystarczy spojrze? na ok??adki “Faktu”). Kolejnym pytaniem by??o czy go o??ywi?? Bo wiadomo, ??e to ikona ameryka??skiego komiksu, cz??owiek kt??ry walczy?? z faszystami, komunistami i wszelkiego rodzaju z??ymi “bad guys” (czeka??em tylko kiedy go wy??l? do Iraku). Czy te?? b?d? mieli jaja ze stali i pozostawi? go na zawsze po drugiej stronie (tak jak to by?? z Colossus’em z X-man, nie myli? z seri? “Ultimate X-man”). I wiecie co? Nie mieli jaj. Captain America powraca. Zgodnie z zasad?, ??e umiera cz??owiek ale nie posta? (lub te??, nie zarzyna si? kury znosz?cej z??ote jajka). A skoro zmienia si? cz??owieka wewn?trz kostiumu (prawdopodobnie, bo dowiemy si? tego dopiero z komiksu “Captain America #34”) to trzeba zmieni? i kostium. I tego zadania podj??? si? Alex Ross. Ci co widzieli jego tw??rczo??? wiedz?, ??e jego rysunki sa zblizone do rzeczywisto??ci jak najbardziej to mo??liwe. Czasami przypominaj? zdj?cia i mo??na by przysi?c, ??e to album z fotografiami obrobionymi komputerowo a nie r?cznie rysowany komiks. Ale odbiegam troch? od tematy. Nowy kostium nie jest wcale taki nowatorski, nadal pozosta??a gwiazda i paski, pask??w jest tylko mniej. Uniform nie jest ju?? taki niebieski, spodnie s? czarne z niebiesk? lam??wk?. Niestety pozosta??y badziewne “skrzyde??ka wolno??ci” przy g??owie. Najwi?ksza zmiana nast?pi??a w dziedzinie uzbrojenia. Opr??cz tradycyjnej tarczy Captain America dosta?? jeszcze n???? i uwaga…. pistolet. Tak, trudno w to uwierzy? lecz od numeru #34 b?dzie on biega?? z broni? po ulicach. Czy??by narodziny nowego Punisher’a? Z czasem zobaczymy czy cz??owiek w ??rodku ma mentalno??? Rogersa, czy te?? b?dzie to wypaczony umys?? Franka Castle.
Poni??ej mo??ecie zobaczy? najnowsz? oraz najbardziej znan? wersj? kostiumu Captain America:

Captain America by Alex Ross nowy Kapitan Ameryka by Alex Ross Captain America

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »