Doniek Blog

Archiwum z grudzień, 2009

Komiks W S??u??bie Rz?du

Autor: doniek | grudzień 21, 2009

Wszyscy wiemy jak po macoszemu tratowany jest komiks w Polsce. Uwa??any jest on za lektur? dla dzieci. A doros??a osoba czytaj?ca komiks lub powie??? graficzn? (nie lubi? tego okre??lenia) uwa??ana jest za dziwaka lub ostatecznie ekscentryka. Dlatego w??a??nie z zazdro??ci? patrz? na rynek ameryka??ski. Tam potrafi? zrobi? u??ytek z historii obrazkowych. Mog? by? one na przyk??ad wykorzystane do nauki lub wychowania spo??ecze??stwa. Oczywi??cie ka??da dekada ma swoje w??asne demony. Czasami s? to narkotyki, czasami komuni??ci a czasami osoby o odmiennej orientacji seksualnej w s??u??bach mundurowych. I z ka??dym z tych problem??w (demon??w) mo??na si? zmierzy?/walczy? za pomoc? komiksu.

Doskona??ym tego przyk??adem jest odkryta ostatnio strona zawieraj?ca ca??? mas? takich komiks??w “propagandowych”/wychowawczych. Znajdziemy tutaj zar??wno komiks o narkotykach z Kapitanem Ameryk? w roli g????wnej, wspomniany wcze??niej komiks o homoseksualizmie w ameryka??skiej armii i wiele jeszcze ciekawszych rzeczy. Niekt??re z tych komiks??w s? rysowane przez takie legendy sztuki komiksowej jak na przyk??ad Will Eisner. Najfajniejsze jest to, ??e mo??na wi?kszo??? z nich pobra? w ca??o??ci jako pliki PDF. Tak wi?c je??eli chcesz pozna? kawa?? historii USA a zw??aszcza zobaczy? jak zmienia??o si? my??lenie na przestrzeni lat to ta strona jest naprawd? warta uwagi.

Strona z tymi komiksami (wszystkiego 183 tytu??y) znajduje si? pod adresem: http://contentdm.unl.edu/cdm4/browse.php?CISOROOT=%2Fcomics&CISOSTART=1,1. Jak wida? nie jest to adres user friendly wi?c najlepiej doda? go od razu do ulubionych. Tak jak ja to zrobi??em.

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »