Doniek Blog

Ciekawostki

« Poprzednie Wpisy

Leslie Gesneria

Autor: doniek | styczeń 11, 2013

Podobno jeden obraz potrafi zastapi? tysi?c s????w. Wobec tego oddaje poni??ej przedstawiam 300 stronicowe opowiadanie pod tytu??em “Gdyby tak podej??? do ekranizacji komiks??w to wszystkie by??y by hitami”.

Czytaj dalej »

Tagi: , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Alfabet Thora

Autor: doniek | kwiecień 28, 2011

Jak wszyscy doskonale wiemy, dzisiaj, czyli dnia 29 kwietnia 2011 roku, b?dzie mia?? polsk? premier? film o bogu piorun??w pod tytu??em “Thor”. ??eby wi?c umili? Wam przyjemno??? z ogl?dania tego dzie??a, przygotowa??em dla Was, moi drodzy Czytelnicy ma??y przewodnik po ??wiecie Thora (zar??wno ??wiecie komiksowym jak i ??wiecie mistycznym. Zapraszam wi?c do zapoznania sie z alfabetem Thora.

A jak Asgard
Jest to kraina zamieszka??a przez dwa szczepy bog??w, As??w (z kt??rych to wywodzi si? Thor) oraz Wan??w. Dosta? si? do niej mo??na tylko przechodz?c przez T?czowy Most Bifrost. Sama nazwa wywodzi si? od zlepku dw??ch s????w: as i garth. Pierwsze oznacza b??g a drugie dw??r (ogromn? przestrze??). Istniej? r??wnie?? teorie m??wi?ce o tym, ??e Asgard by?? zamieszkany tylko przez wojownik??w i bog??w a jako rol? materia????w budowlanych spe??nia??y w????cznie s??u???ce jako belki oraz tarcze wykorzystane jako dach??wki.

B jak Broxton
Miejscowo??? w Oklahomie obok kt??rej Thor zbudowa?? Asgard po swoim powrocie na Ziemi?. Historia ta zaczyna si? na ??amach komiksu Thor #1 vol 3 (scenariusz J. Michael Straczy??ski). Wi?cej informacji o Broxton znajdziecie tutaj, cho? prawd? m??wi?c wi?cej to za du??e s??owo :).

C jak Chris Hemsworth
Filmowy Thor. Wcze??niej aktor ten da?? si? pozna? jako odtw??rca postaci kapitana Kirka w filmie ??Star Trek?.

D jak Destroyer
Jeden z g????wnych i najstarszych przeciwnik??w Thora. Pierwszy raz pojawi?? si? na ??amach Journey Into Mystery #118 (lipiec 1965). Destroyer jest zaczarowan? zbroj? b?d?c? niegdy?? w??asno??ci? Odyna.

E jak Eir
Jest to bogini zdrowia i leczenia. Wed??ug mitologii nordyckiej to w??a??nie ona jest odpowiedzialna za przekazanie sztuki lekarskiej w r?ce kobiet.

F jak Fenris
Gigantyczny wilk (na ok??adce w tle) jest owocem zwi?zku Lokiego z olbrzymk? Angrboda. Jego pierwsze pojawienie si? mia??o miejsce w marcu 1965 roku
na ??amach Journey Into Mystery #114.

G jak God Squad
Grupa zawi?zana podczas inwazji Skrull??w (Secret Invasion). W jej szeregach znajdowa?? si? r??wnie?? Thor . Opr??cz niego w sk??ad grupy wchodzi?? Hercules (dow??dca), Amadeus Cho (tw??rca nazwy grupy), Glactus, Silver Surfer, Venus, Sersi, Daimon Hellstrom oraz Panther God.

H jak Hera
??ona Zeusa, Kr??lowa Olimpu. Pierwszy raz pojawi??a si? na ??amach komiksu Thor #129.

I jak Idunn
Blond w??osa stra??niczka z??otych jab??ek nie??miertelno??ci. By??y one podawane podczas uczt odbywaj?cych si? w Asgardzie. Ten kto spo??y?? z??ote jab??ko mia?? zapewnione ??ycie wieczne.

J jak Journey Into Mystery
To w??a??nie na ??amach tego komiksu mia?? miejsce debiut Thora. By?? to numer #83, ukaza?? si? w sierpniu 1962 roku. Pierwsza opowie??? z nordyckim bogiem liczy??a zaledwie 13 stron.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Kapitan Ameryka: First To Fight

Autor: doniek | marzec 29, 2011

Jaki?? czas temu, mia??a miejsce premiera pierwszego oficjalnego zwiastun filmu “Captain America: The First Avenger”. Je??li kto?? go jeszcze nie widzia?? to zapraszam do zapoznania si? z nim poni??ej:


I jak wra??enia? Fajny? No pewnie, ??e fajny. Czy ma potencja???. Pewnie, ze tak. Czy p??jd? na niego do kina? Jak najbardziej. Ale zanim do tego dojdzie to pozw??lcie, ??e uracz? Was dwiema ciekawostkami odno??nie postaci Kapitana Ameryki. Gotowi? No to zaczynamy.

Ciekawostka #1

Oto poni??ej widzicie ok??adki dw??ch pierwszych numer??w komiksu “Captain America Comics”, przyjrzyjcie si? uwa??nie i znajd??cie jakie s? r????nice w wygl?dzie tytu??owego bohatera. Czas start.


(kliknij na ok??adk? aby powi?kszy?)
Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Ilosć Komentarzy: 1 »

Komiksowe Loga Google

Autor: doniek | marzec 7, 2011

google logo

Ka??dy, kto cho? par? razy korzysta?? z wyszukiwarki internetowej firmy Google na pewno zwr??ci?? uwag? na to, ??e cz?sto ulga zmianie jej logo. W zale??no??ci od okazji przybiera ono ca??kowicie inn? form?, czasami jest to obrazek a czasami wr?cz logo jest interaktywne. Najlepszym przyk??adem takiego loga jest logo odnosz?ce si? do 30 rocznicy powstania gry Pac-Man. Logo to nie tylko wygl?da??o jak gra ale i umo??liwia??o zagranie w ni?. Takie okoliczno??ciowe loga nosz? nazw? Dodle i po klikni?ciu w nie u??ytkownik jest przenoszony na stron? z wynikami odnosz?cymi si? do tematu loga. Od czasu do czasu na stronie Google pojawia??y si? loga zwi?zane tematyk? z komiksami. Chcia??bym wi?c zaprosi? Was na kr??tki ich przegl?d. Zaczynamy wi?c.

Will Eisner Google Logo

Na pierwszy ogie?? idzie ostatnia ??wie??ynka. W dniu wczorajszym, czyli 6 marca 2011 roku mia??a by miejsce 84 rocznica urodzin Willa Eisnera. Na ta okazj? logo zosta??o zaprojektowane w spos??b nawi?zuj?cy do najs??awniejszej serii komiksowej stworzonej przez tego rysownika czyli “The Spirit”. Przygody tego zamaskowanego pogromcy z??oczy??c??w doczeka??y si? zar??wno filmowej ekranizacji (kiepska) jak i polskiego wydania komiksu (warto si? zapozna?) przez Egmont. Log oto by??o widoczne tylko dla u??ytkownik??w z USA.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Superman Jest ??ydem?

Autor: doniek | marzec 4, 2011

superman logo

Rabin Simcha Weinstein w swojej ksi???ce, pod wiele m??wi?cym tytu??em “Up, Up, and Oy Vey!” udowadnia jak wielki wp??yw na komiks mia??a ??ydowska kultura. Dowodzi ponadto, ??e jeden z najbardziej znanych na ??wiecie superbohater??w jest ??ydem. Chodzi oczywi??cie o posta? Supermana. Argumenty przytoczone przez Weinstein na poparcie swojej torii s? nast?puj?ce:

1. Tw??rcami postaci Supermana s? panowie Jerry Siegel i Joe Shuster, sami b?d?cy potomkami ??ydowskich imigrant??w.

2. Posta? Supermana zosta??a powo??ana do ??ycia w 1938 roku. By?? to okres kiedy nasila??y si? prze??ladowania ??yd??w w nazistowskich Niemczech. Dlatego te?? nar??d ??ydowski potrzebowa?? obro??cy, swojego w??asnego bohatera.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Justin Bieber, David Beckham, Mark Zuckerberg

Autor: doniek | marzec 3, 2011

Zanim przejdziecie dalej mam do Was pro??b?. Zastan??wcie si? przez chwile co mo??e ???czy? ze sob? trzy tytu??owe postacie. Jakie podobie??stwa wyst?puj? pomi?dzy idolem nastolatek, pierwszym pi??karskim celebryt? oraz CEO Facebooka. Pierwszym narzucaj?cym si? skojarzeniem to oczywi??cie stan ich konta bankowego. Druga cecha wsp??lna to fakt, ??e stanowi? symbol jakiej?? epoki. Bieber w muzyce, Beckham w futbolu a Zucerkberg w internecie. Po trzecie, ka??dy z nich doczeka?? si? filmu o swoich dokonaniach: Justi Bieber: Never Say Never, David Beckham: Clouse Up, Social Network. Jednak jest jeszcze jedna rzecz kt??ra ???czy te trzy osoby. T? rzecz? jest Bluewater Productions.

Czytaj dalej »

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Nie zadzieraj z ??elazn? Dziewic?

Autor: doniek | sierpień 11, 2010

iron maiden logo

Ju?? lada moment. Ju?? za momencik. A dok??adnie to 16 sierpnia tego roku b?dzie mia??a miejsce premiera p??yty “The Final Frontier” zespo??u Iron Maiden. Jest to ju?? 15. studyjny album (a 26. w og??le) czo??owego przedstawiciela nurtu NWOBHM. Wprost nie mog? si? ju?? doczeka?, aczkolwiek singiel promuj?cy (“El Dorado”) jest troch? rozczarowuj?cy. Osoby nie b?d?ce za bardzo w klimacie Iron Maiden kojarzy? si? mo??e co najwy??ej z Eddiem lub z ??y??wami.

Ale zaraz!!! – zakrzykn??? kto?? z g???bi sali – To jest blog o komiksach a nie muzyce wi?c co to za offtop?
Spokojnie, spokojnie, przejdziemy zaraz do komiks??w.

Ot???? w po??owie roku 2009 niejaki pan Jason Rubin otwiera?? szeroko oczy ze zdumienia i niedowil??ania. Zosta?? on bowiem pozwany przez zesp???? Iron Maiden. Sprawa rozchodzi??a si? o nielegalne wykorzystanie zastrze??onych znak??w towarowych czyli g????wnie nazwy zespo??u. Dla wyja??nienia dodam, ??e Rubin prowadzi?? niewielkie wydawnictwo komiksowe o nazwie… “Iron and the Maiden, LLC”. Jednym z g????wnych komiks??w wydawanych przez niego by??a mini-seria pod tytu??em… “Iron And The Maiden”. Na szcz???cie wszystko zosta??o za??atwiano pomi?dzy stronami. Efektem porozumienia by??o mi?dzy innymi zmiana nazwy komiksu. Zacz??? on si? ukazywa? pod tytu??em “Iron Saint”. Dla dociekliwych mam nawet ok??adki. Oto ok??adka przed pozwem. A tak wygl?da ok??adka po ugodzie. Jak kto?? chce, to mo??e si? pobawi? w znajd?? dziesi?? r????nic pomi?dzy ok??adkami 🙂

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Spider-Man i Stalin

Autor: doniek | sierpień 3, 2010

Grzebi?c sobie w odm?tach sieci (poniek?d z obowi?zk??w s??u??bowych, poniek?d w formie relaksu) natkn???em si? w serwisie Google Books na ??wietn? pozycj? zwi?zan? z komiksami. Ksi???ka kt??rej autorem jest Jos? Alaniz nosi tytu?? “Comic Art in Russia” i jak mo??na si? domy??le? opisuje dzieje sztuki komiksowej u naszych pobratymc??w ze wschodu. Jedynym minusem przy czytaniu jest to, ??e za szybko si? ko??czy t? ksi???k?. Spowodowane jest to ograniczeniami na??o??onymi przez wydawce tej pozycji. Do darmowego poczytania mamy zaledwie zaledwie par? fragment??w ale i tak warto. Je??eli za?? chcesz przeczyta? wi?cej to ju?? musisz kupi? t? pozycj? w wersji analogowej. Tak wiec jak komu?? nie jest obcy j?zyk angielski to powinien zapozna? si? z tymi fragmentami.

A nawi?zuj?c do tytu??u wpisu. Co maj? ze sob? wsp??lnego Stalin i Spider-Man? A to:
Czytaj dalej »

Tagi: , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki, Czytam |
Brak Komentarzy »

Najwi?kszy przeciwnik Batmana

Autor: doniek | lipiec 16, 2010

Kto jest najwi?kszym wrogiem Batmana? Pytanie to od lat rozpala fan??w gacka. Na ka??dym forum po??wi?conym komiksom znajdziesz w?tek o tym tytule. Zazwyczaj jest on jednym z najbardziej rozbudowanych i zawiera te same kandydatury. Bane – bo z??ama?? psychicznie Batmana oraz przetraci?? mu kr?gos??up. Ra’s al Ghul – bo ukrad?? zw??oki rodzic??w Wayna i napu??ci?? na siebie Lig? Sprawiedliwo??ci. Joker – no bo to Joker i dodatkowo zabi?? Robina. Zsasz – bo morduje bez wahania.

Jak wida?, ka??dy ma w??asny typp. Jednak tak naprawd? w ??adnym zestawieniu nie zosta?? uwzgl?dniony cz??owiek kt??ry Batman za??atwi?? by ma??ym palcem. Cz??owiek tak szalony, ??e szczeka do ksi???yca. Cz??owiek legenda.

Panie, Panowie. Oto najwi?kszy wr??g Batmana. Z??o w stanie czystym.
Czytaj dalej »

Tagi: , , ,
Kategoria: Blog, Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Najlepsza recenzja na ??wiecie

Autor: doniek | maj 19, 2010

Dzisiaj b?dzie kr??tko. Zapraszam do przeczytania najlepszej recenzji komiksu na ??wiecie (wed??ug mnie, oczywi??cie). Recenzja ta znajduje si? na stronach “Rzeczpospolitej”. Prosz? zwr??ci? uwag? na to z jak? pasj? autor wyra??a si? o tre??ci merytorycznej opisywanego komiksu, jak zachwyca si? kresk? oraz u??o??eniem kadr??w. Po prostu mistrzostwo. Nie przeci?gam ju?? d??u??ej, zapraszam do zapoznania si? z najlepsz? recenzj? na ??wiecie: Tytus z czerwon? gwiazd? na lancy

P.s. Tytus sko??czy?? si? na “Kill ’em all” XIX ksi?dze.

Tagi: , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »