Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Jak Oni si? zmieniaj?: Daredevil

Autor: doniek | październik 30, 2009

Niniejszym wpisem rozpoczynam nowy cykl na blogu. B?dzie on dotyczy?? zmian zachodz?cych w logach (znaczkach, czy jak to tam si? fachowo nazywa, chodzi te prostok?ty w lewym g??rnym rogu) na ok??adkach komiks??w na przestrzeni lat. Bohaterem pierwszej cz???ci jest cz??owiek nieznaj?cy strachu. Gotowi? Trzy, dwa, jeden. Start!

Zacz???o si? spokojnie, ot stoi sobie pan w ??????to czerwonym kostiumie i si? u??miecha.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Jak wida?, ci???ko usta? w jednej pozycji. Ju?? w 5. numerze nast?puje zmiana. R?ce w?druj? na pier??, sylwetka prezentowana z przodu. Lekkie kadrowanie od do??u.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

W numerze si??dmym zauwa??amy, ??e Daredevil si? przebra??. Widocznie ??????? by??a ju?? passe a na topie jest czerwie??.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

W nast?pnym numerze postanowiono jeszcze urozmaici? logo. A wi?c kreatywny grafik doda?? k????eczka. Du??o k????eczek, ma??ych i wielkich. Maj? one symbolizowa? s??awetny radar naszego bohatera.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Podejrzewam, ??e dobrze p??acili wtedy ludziom, bo ka??dy numer przynosi?? zmian? w wygl?dzie. Na ok??adce Daredevil #9 wita nas ju?? Matt bez n??g, tzn. zmieniono kadrowanie postaci ukazuj?c j? od ud w g??r?.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Po dw??ch numerach stwierdzono, ??e jednak poprzednia wersja by??a lepsza.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

A mo??e jednak nie?


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

No i szcz???liwie doszli??my do zeszytu #27. Tutaj nast?pi??a rewolucja. Logo zosta??o “zdynamizowane”. W miejscu statycznego Dardevila mamy cz??owieka akcji w akcji.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

W numerze #43 Daredevil zosta?? wyposa??ony w lask?.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

A w #44 zmienili mu literki w tytule. Zrobili mu takie du??e logo, ??e tytu?? komiksu trzeba by??o z??ama? i podzieli? na dwie linie.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

W nast?pnym numerze zrezygnowano z podtytu??u serii. Daredevil zacz??? si? ba?.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Daredevil #47 przyni??s?? odpowied?? odno??nie przyczyny strachu naszego bohatera. Po prostu ch??opak ma obawy co do ceny komiksu. Bo co b?dzie jak na niego spadnie?


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Na przestrzeni jednego miesi?ca zasz??y powa??ne zmiany w charakterze naszego bohatera. Szybka wizyta u psychologa spowodowa??a przyp??yw wiary w siebie. A z wielk? si??? psychiczn? wi???e si? powr??t cz??owieka nieznaj?cego strachu.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Numer #63 jest ostatnim numerem w na kt??rym przed tytu??em znajduje si? napis “Here comes…”. Po 63 numerach, z chwilowymi przerwami w pracy, HC uda?? si? na zas??u??on? emerytur?.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Numer #81 zaskoczy?? czytelnik??w ca??kowitym przeprojektowanie formu??y ok??adki. Obrazek w ramce jak osobna cz????. W logo Daredevil ju?? nie lata, obecnie biega.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Pi?? numer??w p????niej On wci??? biegnie. Jednak tym razem ma okr?g za plecami, takie zasady cover 2.0, zaokr?glenia i te sprawy.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

W numerze #92 Daredevil ju?? nie dzia??a sam. Teraz ma partnerk?. W logo zaczyna mu towarzyszy? Black Widow, r??wnie?? z k????eczkiem w tle.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Wierno??? nie jest mocn? stron? naszego ??lepego ch??opaka. W Daredevil #111 miejsce Black Widow zajmuje Shanna.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Jednak jak wida? by??a to jednorazowa przygoda. Oj, niez??y z Matta gagatek, tak bezszczelnie wykorzysta? Shanne. I to w dodatku adwokat. A fe panie Murdock. Jak Panu nie wstyd?


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Jednak kobiety tak ??atwo nie wybaczaj?. W Daredevil #125 Matt jest z powrotem singlem na ok??adce i w dodatku nie mie??ci si? w ramce.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Dwa numery p????niej eksperyment z ok??adk? zosta?? zako??czony i nast?pi?? powr??t do korzeni.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

A w Daredevil #131 triumfalnie powr??ci?? prostok?t. Mimo tego, ??e Daredevil si? w niego nie mie??ci??.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Zauwa??ywszy wpadk? z poprzedniego numeru, prostok?t postanowi?? si? dostosowa?.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

A numer p????niej zaszala??a cena.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Daredevil #145 to kolejny powr??t do korzeni. Od ud do g??owy, przodem, plus radar.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Numer #166 przynosi zamach stanu. Daredevil rzuca linka w biegu, w tle roz??wietlony noc? miasta.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

P.s. W dodatku k??ami? na ok??adce, bo ten numer jest obecnie wart jakie?? 10 $ 🙂

Na kolejn? zmian? trzeba by??o czeka? do numeru 185. Znikn???o miasto i z tego powodu Daredevil postanowi?? si? rzuci? w otch??a??.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Dramatyczny krok pom??g??. Miasto wr??ci??o.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Nie na d??ugo jednak’


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Daredevil #202. WTF? Na szcz???cie by?? to jednorazowy wybryk.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

W 214 odcinku, nasz niewidomy bohater siedzi cichutko na budynku trzymaj?c si? masztu od flagi. I skanuje okolic?.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Numer p????niej trzyma si? ju?? gzymsu. Widocznie jest on pewniejszy od masztu.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Dwa numery p????niej wr??ci?? do masztu. Ruszy??a historia “Born Again” i logo ok??adki zacz???a si? zmienia? jak w kalejdoskopie.

#227

(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

#229

(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

#230

(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

#231

(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

#232

(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

#233

(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

BTW: Mo??e by kto?? w ko??cu wyda?? t? histori? w naszym wspania??ym kraju? Halo, Egmonta, Mucha Comics!!!

Po zako??czeniu “Born Aain” Daredevil wr?cz wyskakuje z kadru.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Daredevil #236, gzyms powraca w glorii i chwale.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

#237, radar bierze sobie wolne…


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

…ale nie na d??ugo. Za to gzyms postanowi?? sobie wzi?? urlop. W jego misji dzielnie zast?puje go maszt…


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

…przez ca??y jeden numer.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Daredevil #256, Matt w kostiumie chwali si? sw? bia??? lask?.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Numer p????niej wraca na go??ciny wyst?p gzyms.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

I zn??w szpanujemy lask? na ok??adce.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

294 numer ukazuje nam Daredevila w akcji.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Daredevil #307 to ma??y zonk. Zamiast ??lepego diab??a logo Marvela


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

A trzy numery potem mamy diabe??ka na obrazku.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

#311, jednorazowy powr??t Matta w akcji.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Na kolejnym numerze znajdujemy popiersie Daredevila na tle loga Marvela.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

#315 i zn??w akcja.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Numer #318 zawiera?? robaczka na ok??adce


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

W nast?pnym numerze ukaza?? sie pierwszy odcinek opowie??ci “Fall From Grace”. Przez ca??y czas jej trwania na ok??adce znajdowa??o si? logo Marvela


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

BTW: Poszukuje drugiego numeru tej opowie??ci (Daredevil #320). Jak by kto?? mia?? i by?? ch?tny do odsprzedania (za rozs?dna kwot?) to poprosz? o info w komentarzach.

Po zako??czeniu “Fall From Grace” na ok??adce nadal pozosta?? znaczek Marvela. Za to uleg??a drastycznej zmianie czcionka w tytule komiksu.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

W Daredevil #333 sko??czono na pewien czas eksperymenty z czcionk?.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Zanim powsta??a seria wydawnicza (nie wiem jaki jest polski odpowiednik s??owa imprint) “Marvel Knights” to jej odpowiednikiem by?? “Marvel Edge”. Skupia??a si? ona na bardziej “dojrza??ych” czytelnikach komiks??w. Do “Marvel Edge” zosta?? przeniesiony r??wnie?? Daredevil, st?d w??a??nie na ok??adce numeru #344 logo “Marvel Edge”.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Po zako??czeniu eksperymentu pod nazw? “Marvel Edge” na ok??adce pojawi??o si? charakterystyczne podw??jne D.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Numer #366 przynosi znowu powr??t Daredevila, tym razem biegnie on wprost na czytelnika.


(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

Od Daredevil #376 rusza historia “Flying Blind”. Podobnie jak w “Born Again”, ka??dy jej odcinek zawiera inne logo.

#376

(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

#377

(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

#378

(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

#379

(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

#380

(kliknij aby zobaczy? ok??adk?)

“Koniec prawie zawsze jest pocz?tkiem” jak ??piewa?? zesp???? Hunter. Po numerze #380 seria Daredevil zosta??a zawieszona. Na ca??y miesi?c. Potem ruszy??a z wyzerowan? numeracj? w ramach “Marvel Knights”. Ale to ju?? inna historia…

/ap style=

Tagi: , , ,
Kategoria: Jak Oni Si? Zmieniaj?, Ok??adki |
Ilosć Komentarzy: 1 »

Jeden Komentarz to “Jak Oni si? zmieniaj?: Daredevil”

  1. Jango Fett napisał:
    listopad 22nd, 2009 at 21:35

    Dziwne ??e chce ci si? pisa? o tej dziedziniadzie z Marvela.

Komentarze