Doniek Blog

« | Strona Główna | »

Komiksowe Loga Google

Autor: doniek | marzec 7, 2011

google logo

Ka??dy, kto cho? par? razy korzysta?? z wyszukiwarki internetowej firmy Google na pewno zwr??ci?? uwag? na to, ??e cz?sto ulga zmianie jej logo. W zale??no??ci od okazji przybiera ono ca??kowicie inn? form?, czasami jest to obrazek a czasami wr?cz logo jest interaktywne. Najlepszym przyk??adem takiego loga jest logo odnosz?ce si? do 30 rocznicy powstania gry Pac-Man. Logo to nie tylko wygl?da??o jak gra ale i umo??liwia??o zagranie w ni?. Takie okoliczno??ciowe loga nosz? nazw? Dodle i po klikni?ciu w nie u??ytkownik jest przenoszony na stron? z wynikami odnosz?cymi si? do tematu loga. Od czasu do czasu na stronie Google pojawia??y si? loga zwi?zane tematyk? z komiksami. Chcia??bym wi?c zaprosi? Was na kr??tki ich przegl?d. Zaczynamy wi?c.

Will Eisner Google Logo

Na pierwszy ogie?? idzie ostatnia ??wie??ynka. W dniu wczorajszym, czyli 6 marca 2011 roku mia??a by miejsce 84 rocznica urodzin Willa Eisnera. Na ta okazj? logo zosta??o zaprojektowane w spos??b nawi?zuj?cy do najs??awniejszej serii komiksowej stworzonej przez tego rysownika czyli “The Spirit”. Przygody tego zamaskowanego pogromcy z??oczy??c??w doczeka??y si? zar??wno filmowej ekranizacji (kiepska) jak i polskiego wydania komiksu (warto si? zapozna?) przez Egmont. Log oto by??o widoczne tylko dla u??ytkownik??w z USA.

Fujio Akatsuka google logo

14 wrze??nia 2010 roku u??ytkownikom japo??skiej wersji wyszukiwarki google ukaza??o si? logo przedstawione powy??ej. Zwi?zane to by??o z 75 rocznica urodzin pierwszego tw??rcy mang komicznych Fujio Akatsuka (14.09.1935 – 2.08.2008).

popey google logo

Kolejn? osob? uhonorowan? w??asnym logo by?? Elzie Crisler Segar (8.12.1894 – 13.10.1938). Z okazji przypadaj?cej 115 rocznicy urodzin tw??rcy Popey’a ten charakterystyczny marynarz i smakosz szpinaku, bohater pask??w komiksowych znalaz?? si? na stronie g????wnej wyszukiwarki. Tym razem logo to by??o widoczne dla wszystkich u??ytkownik??w strony.

asterix google logo

29 pa??dziernika 2009 nale??a?? do nieugi?tych Gal??w kt??rzy z okazji 50 rocznicy ich przyg??d opanowali Google. To w??a??nie 29 pa??dziernika 1959 roku we francuskim magazynie “Pilote” mia??o miejsce pierwsze wyst?pienie tych niepokonanych wojownik??w.

W Japonii trzeci wrze??nia 2009 roku nale??a?? do robo kota przyby??ego z 22 wieku w celu niesienia pomocy w nauce japo??skiemu ch??opcu. Tym kotem jest oczywi??cie tytu??owy bohater mangi “Doraemon” stworzonej w 1969 roku przez Fujiko F. Fujio. I to w??a??nie z okazji 40 rocznicy jej wydania powsta??o to logo.

W lipcu 2009 jak co roku mia??o miejsce jedno z najwi?kszych ??wi?t maniak??w komiks??w. Mowa oczywi??cie o festiwalu Comic-Con w San Diego. St?d w??a??nie takie logo pojawi??o si? 23 lipca na stronach ameryka??skiego googla. Zosta??o ono zaprojektowane i wykonane przez najlepszych artyst??w komiksowych. Narysowane przez Jima Lee, tusz na??o??y?? Scott Williams, a za kolory odpowiada?? Alex Sinclair. C???? mo??na rzecz, jest kozackie.

I zn??w wracamy do Japonii (oni s? jako?? bardziej preferowani chyba :)). Oto 7 kwietnia 2008 roku w logo pojawia si? Astro Boy, bohater mangi powsta??ej w 1952 roku oraz serialu telewizyjnego kt??rego emisj? rozpocz?to w 1963 roku.

Na zako??czenie tego przegl?du zaburzymy troch? porz?dek. Najpierw b?dzie tekst a potem obrazki do tekstu. W dniach od 20 do 24 maja 2002 roku w logo rozgo??ci?? si? bohater pask??w komiksowych opisuj?cych absurdy ??ycia biurowego. Mowa oczywi??cie o serii Dilbert stworzonej przez Scotta Adamsa. Loga te uk??adaj? si? w sensown? histori? i by??y widoczne dla wszystkich u??ytkownik??w wyszukiwarki.

Tagi: , , , , , ,
Kategoria: Ciekawostki |
Brak Komentarzy »

Komentarze